اتصالات سازه با پیچ اعلا-2020 RCSC

اتصالات سازه با پیچ اعلا-2020 RCSC

اتصالات سازه با پیچ اعلا-2020 RCSC یا  آئین نامه شورای تحقیقاتی اتصالات ساختمانی  RCSC است. بزرگترین و معتبرترین در تحقیقات امور مربوط به پیچ ومهره اعلاء و مستقر در آمریکامی باشد. (RCSC Specification for Structural Joints Using High Strength Bolts)  این شورا ابتدا با نام شورای تحقیقاتی  در مورداتصالات پیچ و پرچ  RCRBSJ  در سال 1947 تاسیس شد . سپس در سال 1951 نام کنونی RCSC را برای خود بر گزید. آئین نامه پیچ و مهره اعلاء- RCSC  محصول کار این کمیته است.

 

 اتصالات سازه با پیچ اعلا-2020 RCSC

 خلاصه ای از مقدمه آئین نامه اتصالات سازه با پیچ اعلا-2020 RCSC

هدف شورای تحقیقات اتصالات سازه ای (RCSC):
(1)تشویق و پشتیبانی از تحقیقاتی که برای تعیین مناسب بودن ، قدرت و رفتار انواع مختلف اتصالات سازه ای ضروری و ارزشمند تلقی می شود.
(2) برای ارتقاء دانش روش های اقتصادی و کارآمد مربوط به چنین اتصالات سازه ای . و ، (3) تهیه و انتشار مشخصات مربوطه و سایر اسناد که برای دستیابی به هدف آن ضروری است.

 اتصالات سازه با پیچ اعلا-2020 RCSC

اعضا شورا:

اعضاء این شورا متشکل از مهندسین سازه واجد شرایط از مو سسات دانشگاهی و تحقیقاتی است.  همچنین مهندسان طراح حرفه ای و تأمین کنندگان و تولید کنندگان اجزای اتصال دهنده ها . سازندگان و نصب کنندگان و مقامات ذیصلاح تدوین آئین نامه .

 اتصالات سازه با پیچ اعلا-2020 RCSC

هدف:

هدف شورای تحقیقاتی اتصالات سازه ای (RCSC) عبارت است از:
(1) تحریک و حمایت از تحقیقاتی که ممکن است برای تعیین مناسب بودن، استحکام و رفتار انواع مختلف اتصالات ساختاری ضروری و ارزشمند تلقی شود.
(2) ارتقاء دانش شیوه های اقتصادی و کارآمد مربوط به چنین اتصالات ساختاری. و (3) تهیه و انتشار مشخصات مربوط و سایر اسناد و مدارک مورد نیاز برای دستیابی به هدف.

 اتصالات سازه با پیچ اعلا-2020 RCSC

اعضای شورا متشکل از مهندسین سازه واجد شرایط از موسسات دانشگاهی و تحقیقاتی، مهندسان طراح مجرب، تامین کنندگان و تولیدکنندگان بست می باشد.

 اتصالات سازه با پیچ اعلا-2020 RCSC

دست اندر کاران:

مؤلفه ها، سازندگان، راه اندازان و مقامات کدنویسی. اولین مشخصات تایید شده توسط شورا، به نام مشخصات مونتاژ اتصالات ساختاری با استفاده از پیچ و مهره های فولادی با کشش بالا، در ژانویه 1951 منتشر شد. از آن زمان، شورا هفده نسخه متوالی را منتشر کرده است.

 اتصالات سازه با پیچ اعلا-2020 RCSC

هر کدام بود از طریق مشورت و تایید اعضای کامل شورا و بر اساس استفاده موفق گذشته، پیشرفت در وضعیت دانش و تغییرات در عملکرد طراحی مهندسی توسعه یافته است. این نسخه از مشخصات شورا برای اتصالات ساختاری با استفاده از پیچ و مهره های با استحکام بالا، سنت نسخه های قبلی را ادامه می دهد. تغییرات عمده عبارتند از:

 اتصالات سازه با پیچ اعلا-2020 RCSC

اولین مشخصات تصویب شده توسط شورا ، به نام مشخصات مونتاژ اتصالات سازه ای با استفاده از پیچ و مهره های فولادی کششی ، در ژانویه 1951 منتشر شد. از آن زمان به بعد ، هفده نسخه پیاپی توسط شورا منتشر شده است. هر کدام از طریق مشورت و تصویب اعصاء کامل شورا بهبود و توسعه یافته . و بر اساس استفاده موفقیت آمیز گذشته ، پیشرفت در سطح دانش و تغییر در شیوه طراحی مهندسی ایجاد کرده. این نسخه از مشخصات مصوبه شورا برای اتصالات سازه ای با استفاده از آئین نامه پیچ ومهره اعلاء ، روش نسخه های قبلی را ادامه می دهد. تغییرات عمده عبارتند از:……….

 اتصالات سازه با پیچ اعلا-2020 RCSC

بخش از اهداف  کتاب مشخصات اتصالات سازه با پیچ اعلا-2020 RCSC :

The purpose of the Research Council on Structural Connections (RCSC) is:

 (1) To stimulate and support such investigation as may be deemed necessary and valuable to determine the suitability, strength, and behavior of various types of structural connections;

 (2) To promote the knowledge of economical and efficient practices relating to such structural connections; and

 (3) To prepare and publish related specifications and such other documents as necessary to achieve its purpose. The Council membership consists of qualified structural engineers from academic and research institutions, practicing design engineers, representatives of suppliers and manufacturers of bolting components, steel fabricators, steel erectors, contractors, associations, and code writing bodies.

The first Specification approved by the Council, called the Specification for Assembly of Structural Joints Using High Tensile Steel Bolts, was published in January 1951. Since that time the Council has published 18 successive editions.

 Each was developed through the deliberations and approval of the full Council membership and based upon past successful usage, advances in the state of knowledge, and changes in engineering design practice.

 This edition of the Council’s Specification for Structural Joints Using High-Strength Bolts continues the tradition of earlier editions.

The most significant changes are listed below. 1. Significant additions to Glossary (bolting assembly, bolting component, bolt tension measurement device, calibrated gap, cure, initial tension, initial torque, job inspection gap, matched bolting assembly, spline end, sufficient thread engagement). 2.

 Discussion of thermal break joints in commentary. 3. Expanded list of items to be addressed by engineer of record (EOR) in commentary. 4. Addition of 144 ksi, ASTM F3148 matched bolting assemblies. 5. Adoption of “Group” 120, 144, and 150 to categorize bolt strengths. 6. Short fully threaded bolts are to be designed with threads in the shear plane. (Table 2.5). 7.

 Expanded discussion of “alternative design” bolting components, bolting assemblies, and pretensioning methods (2.12). 8. Removed requirement and prohibits hand wire brushing of galvanized faying surfaces in slip-critical joints. 9. Added ASTM A1059 coat

 اتصالات سازه با پیچ اعلا-2020 RCSC

The publication of the material contained herein is not intended as a representation or warranty on the part of the Research Council on Structural Connections or of any other person named herein, that this information is suitable for any general or particular use or of freedom from infringement of any patent or patents.

 اتصالات سازه با پیچ اعلا-2020 RCSC

Anyone making use of this information assumes all liability arising from such use. Caution must be exercised when relying upon other specifications and codes developed by other bodies and incorporated by reference herein since such material may be modified or amended from time to time subsequent to the printing of this edition. The Institute bears no responsibility for such material other than to refer to it and incorporate it by reference at the time of the initial publication of this edition.

 اتصالات سازه با پیچ اعلا-2020 RCSC

برای دانلود فایلآئین نامه پیچ و مهره اعلاء -rcsc  

مشخصات اتصالات سازه با پیچ اعلا-2020

کلیک کنید.

برای مشاهده مقاله استفاده مجدد از پیچ و مهره اعلاء اینجا کلیک کنید.

مطالب مفید زیر را ببینید:

تیرچه کورمیت-شرکت کُرمیت پارس 1

طول نشیمن تیرچه فلزی کرمیت1

دانلود مشخصات ابعادی تیرچه کرومیت1

دانلود کلیه مشخصات ابعادی تیرچه کرمیت1

جداول تیرچه کورمیت برای مهندسین محاسب-کرمیت پارس

ضمنا می توانید با مراجعه به بخش انتشارات شرکت کُرمیت پارس سر فصل های ترجمه  کتاب ارزشمند آئین نامه پیچ ومهره اعلاء را مشاهده فرمائید. اینجا کلیک کنید.