بحثی در استفاده از فولاد اعلاء

بحثی در استفاده از فولاد اعلاء

    بحثی در استفاده از فولاد اعلاء بحثی در استفاده از فولاد اعلاء، قبل از انقلاب   استفاده از این فولاد در ساختمان  صنعتی و قاب  شیبدار در ایران مرسوم بوده است. چرا که نسبت بهای ریالی فولاد اعلا به فولاد معمولی، نسبت به مقاومت آن ها کمتر است.  آنچه در ایران به عنوان فولاد…