آئین نامه AISC-فولاد آمریکا

آئین نامه AISC-فولاد آمریکا

  تیرجه کرمیت با مهر استاندارد   آئین نامه AISC-فولاد آمریکا آئین نامه AISC-فولاد آمریکا-شرکت کرمیت پارس مبنای طراحی حجم عظیمی از آئینامه های ساختمانی سراسر دنیا می باشد. این آئینامه مبنای طراحی آئینامه SJI بوده که خود اساس و پایه طراحی تیرچه کرمیت است. آئین نامه AISC-فولاد آمریکا مقدمه: PREFACE (This Preface is not…

سبک سازی ساختمان-کرمیت پارس

سبک سازی ساختمان-کرمیت پارس

  سبک سازی ساختمان-  کرمیت پارس سبک سازی ساختمان- کرمیت پارس توسط بخش تحقیق و توسعه شرکت کُرمیت پارس در دو بخش تهیه شده است. بخش اول این کتاب اشاره دارد به سمینار سبک سازی ساختمان ها . که به پیشنهاد شرکت کُرمیت پارس و همکاری همه جانبه سازمان مسکن وشهر سازی استان قم درشرکت…

طرح ساختمان کوتاه و میان مرتبه فولادی

طرح ساختمان کوتاه و میان مرتبه فولادی

  # تیرچه کرمیت با مهر استاندارد ،# سقف کرمیت با مهر استاندارد، # تیرچه کرمیت  ،# تیرچه کرومیت ، # تیرچه کورمیت ، # سقف کرمیت  ، # سقف کورمیت  آ# تیرچه فلزی  ،# تیرچه فولادی ، # خرپای فولادی، # پرلین سقفی طرح ساختمان کوتاه و میان مرتبه فولادی طرح ساختمان کوتاه و…

ساختمان صنعتی از میل مهار ستون تا سقف-2

ساختمان صنعتی از میل مهار ستون تا سقف-2

     ساختمان صنعتی از میل مهار ستون تا سقف-2 ساختمان صنعتی از میل مهار ستون تا سقف-2 که نام اصلی آن ساختمان صنعتی از میل مهار پای ستون تا سقف می باشد.در این بخش کتاب به نکات مربوط به ساختمان های صنعتی با انواع جرثقیل سقفی پرداخته می شود.مسئله تکرر با ر و خستگی…

ساختمان صنعتی از میل مهار ستون تا سقف-1

ساختمان صنعتی از میل مهار ستون تا سقف-1

  ساختمان صنعتی از میل مهار ستون تا سقف-1 ساختمان صنعتی از میل مهار ستون تا سقف-1، شرکت کرمیت پارس از جمله سلسه نشریات راهنمای AISa360-16w-rev-june-2019C  تحت راهنمای شماره 7 می باشد. بعلت وسعت مطالب مترجم آن را به دو بخش ساختمان های صنعتی با  و بدو ن جرثقیل پرداخته. مطالعه این کتاب را برای…