بحثی در استفاده از فولاد اعلاء

بحثی در استفاده از فولاد اعلاء

    بحثی در استفاده از فولاد اعلاء بحثی در استفاده از فولاد اعلاء، قبل از انقلاب   استفاده از این فولاد در ساختمان  صنعتی و قاب  شیبدار در ایران مرسوم بوده است. چرا که نسبت بهای ریالی فولاد اعلا به فولاد معمولی، نسبت به مقاومت آن ها کمتر است.  آنچه در ایران به عنوان فولاد…

تیرهای لانه زنبوری و سلولی-بخش اول

تیرهای لانه زنبوری و سلولی-بخش اول

تیرجه کرمیت با مهر استاندارد تیرهای لانه زنبوری و سلولی- بخش اول تیرهای لانه زنبوری و سلولی- بخش اول  طراحی و استفاده عمومی از تیرهای لانه زنبوری در ایران به سال های قبل از دهه چهل بر می گردد. دردهه چهل مهندسین ایرانی تحصیل کرده در اروپا و آمریکا با استفاده از دانش روز و مستندات…