تاریخچه سیستم سقف سازی در ایران

تاریخچه سیستم سقف سازی در ایران

  -تاریخچه سیستم سقف در ایران-سقف کرمیت -تیرچه کرمیت- طاق ضربی تاریخچه سیستم سقف سازی در ایران تاریخچه سیستم سقف سازی در ایران زمانیکه در مورد تاریخچه سیستم سقف سازی در محفل قدیمی هاکه در صنعت ساختمان کار کرده اندصحبت می شود طبعا از طاق ضربی و محاسن و معایب آن بحث می رود. طاق ضربی…