نصب اتصالات پیچ و مهره با آچار تنظیم

# تیرچه کرمیت با مهر استاندارد ، # سقف کرمیت با مهر استاندارد، # تیرچه کرمیت  ،# تیرچه کرومیت ، # تیرچه کورمیت ، # سقف کرمیت  ، # سقف کورمیت ،# تیرچه فلزی  ، # تیرچه فولادی ، # خرپای فولادی، # پرلین سقفی

تیرجه کرمیت با مهر استاندارد

تیرجه کرمیت با مهر استاندارد

نصب اتصالات پیچ و مهره با آچار تنظیم

نصب اتصالات پیچ و مهره با آچار تنظیم ( Calibrated Wrench Installation )نصب اتصالات پیچ ومهره باآچار تنظیم متداول ترین روش در بستن پیچ و مهره اعلاء می باشد.

بعضی از انواع آچار تنظیم :

 

<yoastmark class=

برای بستن پیچ ، مخصوصا پیچ اصطکاکی (Slip Critical) نیازمند تعیین یا تخمین مقدار نیروی درون پیچ هستیم.باید دانست که روش های معمول به تخمین ونه تعیین دقیق این نیرو می پردازند. این روش ها عبارتند از :
1-اندازه گیری تغییر طول پیچ در اثر نیروی درون آن.
2-اندازه گیری گشتاور پیچشی واردبر پیچ.
3- اندازه گیری نیرو توسط امواج فوق صوتی .

در این جا بعد از بحثی کوتاه در موردبند 1 فقط به توضیح روش 2 می پردازیم برای کسب اطلاعات در مورد بند 1 به کتاب پیچ و مهره اعلاء چاپ انتشارات کُرمیت پارس مراجعه فرمائید.در چارت زیر دسته بندی مربوط به دو روش1و2 آمده است.

1-اندازه گیری تغییر طول پیچ در اثر نیروی درون آن. 2-اندازه گیری گشتاور پیچشی واردبر پیچ.-نصب اتضالات پیچ و مهره با آچار تنظیم
1-اندازه گیری تغییر طول پیچ در اثر نیروی درون آن. 2-اندازه گیری گشتاور پیچشی واردبر پیچ.-نصب اتضالات پیچ و مهره با آچار تنظیم

نصب اتصالات پیچ و مهره با آچار تنظیم-کرمیت پارس

مبنای روش اول:

بنای روش اول بر اساس رابطه تنش – تغییر شکل بنا شده:          P=∆L(A×E)/L
بنا براین اگر بتوانیم مقدارL∆ را تعیین کنیم مقدار P بدست می آید.در پیچ های اصطکاکی حداقل تنش پیش تنیدگی مشخصه ،بسته به نوع پیچ ،حدود 70 تا 80 درصد حداقل مقاومت تنش کششی پیچ است. در ایجاد پیش تنیدگی در این پیچ ها هدف عبور از این نقطه ونه رسیدن به آنست.

به طور مثال در روش چرخش مهره میزان دوران مهره، بعد از حالت جذب کامل ، مقداری تعیین شده که عملا پیچ وارد دامنه سیلان(و با عبور از بار نشانه) در ریشه دنده ها می گردد، دراین دامنه نیروی درون پیچ دیگر اضافه نمی شود.

نصب اتصالات پیچ و مهره با آچار تنظیم-کرمیت پارس

مبنای روش دوم:

مبنای روش دوم آن است که برای چرخاندن مهره ، با ورود نیرو به دسته آچار وایجاد گشتاور لازمه، مهره شروع به چرخیدن وسفت شدن می کند. بنا براین می توان گفت که رابطه مستقیمی مابین گشتاور وارده ونیروی ایجاد شده در پیچ وجود دارد. می دانیم اگر پیچ نو وروغن کاری شده باشد به آسانی می چرخد ودر غیر این صورت ،نیرو وگشتاور بزرگی  برای چرخیدن لازم است. بدون آنکه پیچ کشیده شود.

پس عاملی به عنوان اصطکاک وارد رابطه ما شده . از سوی دیگر بین نشیمن مهره ویا سرپیچ ،در حال چرخیدن روی قطعه کار، نیز اصطکاک بوجود می آید و مقدار آن وابسته به نیروی ایجاد شده در پیچ و همین طورشرائط سطح کار(ضریب اصطکاک) دارد. آزمایشات نشان داده است فقط حدود 10 در صد گشتاور وارده صرف ایجاد کشش در پیچ می شود. با توجه به این پارامترها نمی توان به رابطه ای دست یافت که گشتاور وارده را با نیروی ایجاد شده در پیچ مرتبط سازد. بنا براین با شبیه سازی به تخمین آن می پردازیم.

نصب اتصالات پیچ و مهره با آچار تنظیم-کرمیت پارس

دستگاه شبیه ساز:

دستگاه شبیه سازی از نوع هیدرولیکی یا مکانیکی(Skidmore -Wilhelm ) است و با پنج درصد بالای حداقل تنش پیش تنیدگی مشخصه قفل آچار را باآن تنظیم می نمایند.

دستگاه شبیه سازی از نوع هیدرولیکی یا مکانیکی(Skidmore -Wilhelm )-نصب اتضالات پیچ و مهره با آچار تنظیم
نصب اتصالات پیچ و مهره با آچار تنظیم -دستگاه شبیه سازی از نوع هیدرولیکی یا مکانیکی(Skidmore -Wilhelm )-نصب اتضالات پیچ و مهره با آچار تنظیم

با توجه به آنکه در شبیه سازی یاید تلاش نمود شرائط تنظیم آچار با شرائط اجرا یکی باشدرعایت بعضی نکات
ضروری است.

نصب اتصالات پیچ و مهره با آچار تنظیم-کرمیت پارس

ضرورت های کار آزمایشگاهی:

ابتدا به کار آزمایشگاهی لازم روی پیچ ومهره پرداخته می شود:
– برای پیچ اعلاءآزمایش بارنشانه (گواه) (Proof Load)و آزمایـش گوه کشــشی (Wedge Tension ) و آزمایش سختی (Hardness)
– برای مهره اعلاء آزمایش با رنشانه (گواه) و سختی
– مهره باید مقاومتی معادل پیچ را داشته باشد.
– برای واشر آزمایش سختی

کار کارگاهی:

اکنون به شرائط پیچ در داخل کارگاه می پردازیم.
1-پیچ و مهر باید حتی المکان درون بسته هائی که از هوا زدگی آن ها جلوگیری می کند به کارگاه وارد شود.
2- مطمئن شوید که که پیچ ها ی درون یک جعبه و یا بسته از نظرشرائط فیزیکی ( هوازدگی و ماده روغن کاری سطحی وشکل ظاهری) در یک موقعیت باشند.

نصب اتصالات پیچ و مهره با آچار تنظیم

3- مهره بوسیله چرخش دست براحتی تمام طول دنده پیچ را طی کند.
4-ازهر بسته که برای مصرف روزانه باز می شود تعداد سه عدد برداشته و برای تنظیم آچار به دستگاه بسته و با پنج درصد بالای حداقل تنش پیش تنیدگی مشخصه قفل آچار را باآن تنظیم نماید.

نصب اتصالات پیچ و مهره با آچار تنظیم

5- اگر طول ویا قطر و یا بسته پیچ عوض شود بندهای فوق را تکرار کنید.
6-اگر تمامی بسته پیچ در همان روز مصرف نشوداستفاده از آن در روزهای بعد مستلزم تکراربند 4 است.
7- از آچار تنظیمی که برای آن توسط آزمایشگاه ضمانت یک ساله تنظیم(!؟) صادر شده استفاده نکنید. آچار تنظیم روزانه و با تغییر در وضعیت فیزیکی ،قطرو طول پیچ بایدتنظیم  شود.

نصب اتصالات پیچ و مهره با آچار تنظیم-کرمیت پارس-نکات ضمیمه :

به همکاران در دفتر محاسبات:

ازپیچ در حالت اصطکاکی فقط در ساختمان های نسبتا بلند ویابا شکل غیر متعارف و یا آن هائی که دارای ماشین آلات غیر متعارف می باشند معمولا استفاده می شود . اثربادوزلزله در قطعات ساختمانی به عنوان ایجاد خستگی محسوب نمی شود.در موارد زیر ممکن است مجبور به استفاده از پیچ در حالت اصطکاکی گردیم:
– درسوراخ های بزرگ (Oversize) یا لوبیائی (Slotted) که طول شیار آن در جهت نیروی در عضو است.
– در سطوحی که ممکنست لغزش روی دهد ،مثلا در باد بندها.

نصب اتصالات پیچ و مهره با آچار تنظیم

– در اتصالاتی که لغزش ممکن است باعث تغییر شکل ویا تغییر مکانی شود که عضورا از شرائط سرویس دهی خارج کند.
– سعی کنید اگر با خستگی روبرو هستید پیچ در حالت برش قراربگیرد نه کشش در غیر این صورت ممکنست استفاده از پیش تنیدگی لازم گردد.
– حداکثر نیروی دسته اهرمی (Prying Force)دراین اتصالات را به سی در صد بار اعمال شده خارجی محدود سازید.
– اتصالاتی که با بار رفت و برگشتی شدید روبرو هستند.
استفاده از پیچ اصطکاکی هزینه نصب ونظارت را بالا می برد.

نصب اتصالات پیچ و مهره با آچار تنظیم

به همکاران در دستگاه نظارت:

در سازه های با اتصال پیچ رعایت نکات زیر ضروری است:
– تمامی اتصالات باید در حالت اتصال جذب(Snug Tight) قرار بگیرند. برای اتصالی که نباید پیش تنیده گرددکار در همین مرحله پایان می یابد.(اتصال جذب آنستکه دو قطعه اتصال به صورت یکپارچه بعد از بستن پیچ به هم چسبیده باشد.تماس بین قطعات نیاز به یکسره بودن نداشته و در این حالت پیچ با یک آچار به طول 25 تا 30 سانتیمتر و با تمام نیروی یک گارگر بسته می شود.)

نصب اتصالات پیچ و مهره با آچار تنظیم

– به حالت اصطکاکی بردن پیچ بعد ازطی کامل مراحل فوق است.
– در پیچ ویژه(Tension Control Bolt) کنده شدن سر آن دلیل برایجاد حداقل کشش لازم پیش تنیدگی در پیچ نیست. حتی ممکن است به علت اصطکاک زیاد بین دنده پیچ ومهره قبل از اتصال جذب هم این اتفاق بیفتد.
– توجه کنیدسر پیچ حداقل یک رزوه از مهره خارج شود.
– قبل از شروع نصب با برگزاری کلاس های کار گاهی آموزش لازم را به پرسنل نصاب وتکنسین های نصب بدهید.
– چک لیست تائید مراحل نصب را فراموش نکنید.

نصب اتصالات پیچ و مهره با آچار تنظیم

 همکاران عزیز هر سوالی در مورد مطالب فوق و یا در مورد پیچ ومهره ساختمانی دارند می توانند از طریق ایمیل kormitpars@gmail.com با ما تماس بگیرند.خوشحال می شویم که پاسخگو باشیم.

  • ویدیوی این مقاله در آدرس اینجا در دسترس می باشد.
  • در کتاب پیچ و مهره اعلا که توسط انتشارات شرکت کُرمیت به چاپ رسیده نیز مطالب آموزشی در این مورد و نکات طراحی مشروحا وجود دارد . برای  دیدن خلاصه آن اینجا کلیک کنید.
  • آئین نامه پیچ و مهره اعلاءرا در اینجا ببنید.
  • برای کسب اطلاعات در مورد استفاده مجدد پیچ و مهره اعلاء- اینجا ببینید.

با ما تماس بگیرید و با سوالات و نظرات خود  ما را تشویق کنید

.Contact us and encourage us with your questions and comments

 

جی میل و واتس آپ کرمیت