تیرجه کرمیت با مهر استاندارد
تیرجه کرمیت با مهر استاندارد

مجموعه انتشارات کُرمیت پارس

مجموعه انتشارات کُرمیت پارس بخشی از شرکت کُرمیت پارس است. بخش های مطالعه ، آزمایشگاه و تحقیقات یافته های خود را از طریق این بخش برای استفاده عمومی منتشر می کنند.

در اینجا برخی از نشریاتی که ما هر سال منتشر می کنیم است که به شرح عملکرد شرکت می پردازد.

مجموعه انتشارات کُرمیت پارس

نشریات:

برخی از این نشریات ترجمه راهنماهای طراحی آئین نامه AISC  و مقالات دیگر  و گزارشات مفید برای مهندسان سازه است.

PUBLICATIONS of Kormitpars Co. Publications is a part of KormitPars Co. The study, laboratory and research departments publish their findings through this department for public use.

Here are some of the Publications we produce each year that recap the company’s business performance.

Some of these publications are translations of the design guides, manuals and reports useful to Structural Engineers.

 

Earthquake and Structure Author:Mohamad Jafar Kormi C.Eng.Kormitpars Co.
Kormitpars Co.Earthquake and Structure Author:Mohamad Jafar Kormi C.Eng. Member of AISC مجموعه انتشارات کُرمیت پارس .نگاشته :محمد جعفر کُرمی

 

 -Kormitpars.co. Specification for Allowable Stress Design for Single Angle Members  مجموعه انتشارات کُرمیت پارسTranslation by: Mohamad Jafar Kormi C. Eng. Member of AISC
Kormitpars.co. Specification for Allowable Stress Design for Single Angle Members  Translation by: Mohamad Jafar Kormi C. Eng. Member of AISC .ترجمه محمد جعفر کُرمی مجموعه انتشارات کُرمیت پارس
Welded Joint Design . Author , Hincks, John Geffry Translation by: Kormit Pars Research and   مجموعه انتشارات کُرمیت پارس Development department-Kormitpars Co.
Welded Joint Design . Author , Hincks, John Geffry
Translation by: Kormit Pars Research and Development department-Kormitpars Co.-مجموعه انتشارات کُرمیت پارس

مجموعه انتشارات کُرمیت پارس

 

 

Kormitpars.co.Frequently Asked Questions – Kormit Roof Deck System Author: Kormit Pars Research and Development department
Kormitpars.co.Frequently Asked Questions – Kormit Roof Deck System
Author: Kormit Pars Research and Development department-بخش تحقیق وتوسعه شرکت کُرمیت پارس -مجموعه انتشارات کُرمیت پارس
Kormitpars.co.Gable Framed Structures. Analysis and Design Author: Mohamad Jafar Kormi C.Eng Member of ASCE & AISC
Kormitpars.co.Gable Framed Structures. Analysis and Design Author: Mohamad Jafar Kormi C.Eng Member of ASCE & AISC – نگاشته : محمد جعفر کُرمی- مجموعه انتشارات کُرمیت پارس
Kormitpars.co. AISC′s Steel Design Guide 11. Floor Vibration Due to Human Activity.Member of  AISC - ترجمه محمد جعفر کُرمی
Kormitpars.co. AISC′s Steel Design Guide 11. Floor Vibration Due to Human Activity. Member of  AISC – ترجمه محمد جعفر کُرمی- مجموعه انتشارات کُرمیت پارس

 

A Discussion on High Strength Steel, Design and Analysis Author: Kormit Pars Research and Development department
A Discussion on High Strength Steel, Design and Analysis
Author: Kormit Pars Research and Development department-بخش تحقیق وتوسعه شرکت کُرمیت پارس- مجموعه انتشارات کُرمیت پارس
Kormitpars.co. Light weighting Building Structures Author: Kormit Pars Research and Development department
Kormitpars.co. Light weighting Building Structures Author: Kormit Pars Research and Development department-بخش تحقیق وتوسعه شرکت کُرمیت پارس-مجموعه انتشارات کُرمیت پارس
Kormitpars.co.AISC′s Steel Design Guide 7 Industrial Building – Roof to Column Anchorage (Part 1) Translation by Mohamad Jafar Kormi C.Eng. Member of ASCE & AISC
Kormitpars.co.AISC′s Steel Design Guide 7 Industrial Building – Roof to Column Anchorage (Part 1) Translation by Mohamad Jafar Kormi C.Eng. Member of ASCE & AISC ترجمه و پردازش :محمد جعفر کُرمی- مجموعه انتشارات کُرمیت پارس

 

Kormitpars.co.- (AISC′s Steel Design Guide 7 Industrial Building – Roof to Column Anchorage(Part 2) Translation by Mohamad Jafar Kormi C.Eng. Member of ASCE & AISC
Kormitpars.co.- (AISC′s Steel Design Guide 7 Industrial Building – Roof to Column Anchorage(Part 2)
Translation by Mohamad Jafar Kormi C.Eng Member of AISC 
مترجمه و پردازش : محمد جعفر کُرمی-مجموعه انتشارات کُرمیت پارس

مجموعه انتشارات کُرمیت پارس

 

Kormitpars.co. AISC′s Steel Design Guide 5 Low and Medium Rise Steel Buildings Translation by Mohamad Jafar Kormi C.Eng Member of ASCE & AISC
Kormitpars.co. AISC′s Steel Design Guide 5 Low and Medium Rise Steel Buildings
Translation by Mohamad Jafar Kormi   . . C.Eng Member of AISC 
مترجم : محمد جعفر کُرمی-
Kormitpars.co. AISC′s Steel Design Guide 17 High Strength Bolts Translation by Mohamad Jafar Kormi C.Eng. Member of ASCE & AISC
Kormitpars.co. AISC′s Steel Design Guide 17 High Strength Bolts
Translation by Mohamad Jafar Kormi C.Eng Member of AISC 
ترجمه و پردازش : محمد جعفر کُرمی-

انتشارات شرکت کُرمیت پارس:

Kormitpars.co.- AISC′s Steel Design Guide 31(part 1) -Castellated And Cellular Beams Translation by: Mohamad Jafar Kormi C. Eng. With the translator's interpretation and explanation Translation by: Mohamad Jafar Kormi C. Eng. Member of AISC Member of AISC
Kormitpars.co.- AISC′s Steel Design Guide 31(part 1) -Castellated And Cellular Beams
Translation by: Mohamad Jafar Kormi C. Eng.
With the translator’s interpretation and explanation
Translation by: Mohamad Jafar .Kormi  Eng
C.Eng Member of AISC 
ترجمه و پردازش : محمد جعفر کُرمی.-مجموعه انتشارات کُرمیت پارس
Kormitpars.co.- Load and Resistance factor Design  Specification for Single Angle Members Design for Single Angle Members  Translation by: Mohamad Jafar Kormi C. Eng. Member of ASCE & AISC
Kormitpars.co.- Load and Resistance factor Design  Specification for Single Angle Members. Design for Single Angle Members  Translation by: Mohamad Jafar Kormi C. Eng. Member of ASCE & AISC   
مترجم : محمد جعفر کُرمی

 

Kormitpars.co.-The Evolution of Stability Provisions in the AISC Specification By: Charles J. Carter  Translation by: Katrin Kormi  C.Eng.
Kormitpars.co.-The Evolution of Stability Provisions in the AISC Specification By: Charles J. Carter  Translation by: Katrin Kormi  C.Eng.ترجمه کتایون کُرمی

 

 

 

Kormitpars.co.- AISC′s Steel Design Guide 31(part 3) -Castellated And Cellular Beams Translation by: Mohamad Jafar Kormi C. Eng. With the translator's interpretation and explanation Translation by: Mohamad Jafar Kormi C. Eng. Member of AISC.
Kormitpars.co.- AISC′s Steel Design Guide 31(part 3) -Castellated And Cellular Beams Translation by: Mohamad Jafar Kormi C. Eng. With the translator’s interpretation and explanation Translation by: Mohamad -Jafar Kormi C. Eng. Member of AISC.ترجمه و پردازش: محمد جعفر کُرمی-مجموعه انتشارات کُرمیت پارس
Kormitpars.co.- AISC′s Steel Design Guide 31(part 2) -Castellated And Cellular Beams Translation by: Mohamad Jafar Kormi C. Eng. With the translator's interpretation and explanation Translation by: Mohamad Jafar Kormi C. Eng. Member of AISC.
Kormitpars.co.- AISC′s Steel Design Guide 31(part 2) -Castellated And Cellular Beams
Translation by: Mohamad Jafar Kormi C. Eng.
With the translator’s interpretation and explanation
Translation by: Mohamad Jafar Kormi C. Eng.
Member of AISC. ترجمه و پردازش :محمد جعفر کُرمی-مجموعه انتشارات کُرمیت پارس
Kormitpars Co. Seismic Design of Cast-in-Place Concrete Diaphragms, Chords, and Collectors A Guide for Practicing Engineers SECOND EDITION .Translation by: Katrin Kormi  C.Eng.
Kormitpars Co. Seismic Design of Cast-in-Place Concrete Diaphragms, Chords, and Collectors A Guide for Practicing Engineers SECOND EDITION .Translation by: Katrin  Translation by: Katrin Kormi  C.Eng.ترجمه مهندس کتایون کُرمی-

 

 

 

Kormitpars Co.The poems o f HAFIZ are masterpieces of sacred poetry that nature the heart, soul and mind
Kormitpars Co.The poems o f HAFIZ are masterpieces of sacred poetry that -nature the heart, soul and mind-

The poems o f HAFIZ are masterpieces of sacred poetry that nature the heart, soul and mind .Katrin(Katayon) Kormi has explored the many emotions addressed in these verses Her rendering is presented in 733 pages including a section based on the history of the characters and words in each of the poems Themes of these poems are the beloved, faith, and exposing hypocrisy. Poems are Classified by alphabetical order.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلد فرهنگ لغت نامه واصطلاحات حافظ احساس
جلد فرهنگ لغت نامه واصطلاحات حافظ احساس

مجموعه بی نظییر و ارزشمند:

کتاب فرهنگ لغات و اصطلاحات  کتاب حافظ احساس –

کاری از کتایون(کاترین ) کُرمی

 

 

AISC

ACI