طراحی تیر لانه زنبوری و سلولی – بخش سوم

 

تیرجه کرمیت با مهر استاندارد
تیرجه کرمیت با مهر استاندارد

طراحی تیر لانه زنبوری و سلولی – بخش سوم

طراحی تیر لانه زنبوری و سلولی – بخش سوم- جلد سوم ترجمه کتاب تیرھای لانه زنبوری و سلولی که به حل مسئله ای در مورد تیر لانه زنبوری کامپوزیت پرداخته ، به ھمراه توضیحاتی که به نظر مترجم جھت درک بھتر موضوع لازم بود ، تقدیم دانشجویان و مھندسین و ھمکاران می گردد.
در راه بھبود موارد مورد سوال و اشکالات چاپی  و برداشت ھا از آئینامه در نسخه اصلی این کتاب   ، با دفتر پاسخگویی  انجمن AISC مکاتبه و مورد تبادل نظر قرار گرفته شده که بعضا بعد از پاسخگویی آن انجمن  تغییرات اعمال گردیده . اگر اختلافی در مقابله اصل متن به زبان انگلیسی و ترجمه آن مشاهده می گردد، بعلت همین موضوع می باشد.

طراحی تیر لانه زنبوری و سلولی – بخش سوم

تاریخچه

مبدا آمریکائی آن تا آن جائیکه می دانیم و در مقدمه این کتاب نیز آورده شده کتاب :   DESIGN OF STEEL STRUCTURES   نوشته عمر بلاجت Omer W. Blodgett  و همکاران است.  باحمایت  شرکت و بنیاد لینکلن آمریکا ،که در بخشی از آن کتاب  به طراحی تیر لانه زنبوری پرداخته .این کتاب توسط مهندس شاپور طاحونی به  عنوان سازه های فولادی با اتصالات جوشی به  فارسی برگردانده شده است. در همین دهه آقای میر شجاع صفائی اقدام به آوردن دستگاه اتوماتیک برش لانه زنبوری با مشعل گاز وهوا نمودند . این دستگاه که با اولین نسل های کامپیوتر کار می کرد که با کمک دکتر آستانه اصل  براه افتاد. زحمات نامبردگان یاد شده ودیگران گم نام راپاس می داریم.

طراحی تیر لانه زنبوری و سلولی – بخش سوم

بخشی از شروع کتاب:

داده شده:
یک تیر کف 50 فوتی با تکیه گاه ساده، که در شکل 5-4 نشان داده شده است، به عنوان یک مقطع کامپوزیت لانه زنبوري که تحت بارگذاري یکنواخت قرار دارد، ارزیابی می شود.
دهانه تیر: 50 فوت
فاصله تیرها از هم : 8 فوت
تیر آزمونی با مقطع اولیه : 44x21W) بالا) + 57x21W) پایین) که نتیجه می شود:
57 / 44x30CB ) ارتفاع 30 اینچ . وزن نیمه بالا از تیر با 21 اینچ ارتفاع و وزن 44 پوند بر فوت و وزن نیمه پائین از تیر با 21 اینچ ارتفاع و وزن 57 پوند بر فوت .م)
بارگذاري: بار زنده = PSF 100

طراحی تیر لانه زنبوری و سلولی – بخش سوم

بار مرده = PSF 75) بدون وزن خود تیر) .(به نظر می رسد وزن بتن و عرشه وسایربارهاي مرده بدون وزن تیراست.م)
عرشه فلزي و وزن بتن = PSF 55) 50/5 یا 51پوند بر فوت و فقط وزن تیر صحیح است .م) 51lb/ft + 600lb/ft + 800lb/ft = 1450lb/ft بار مجموع محدودیت افت: 360 / L بار زنده و 240 / L کل بار نگهداري: تیر به طور کامل توسط عرشه بتونی نگهداري شده و 0 = Lb است
نگهداري: تیر به طور کامل توسط عرشه بتونی نگهداري شده و 0 = Lb است ASTM A992

طراحی تیر لانه زنبوری و سلولی – بخش سوم

عرشه فلزي: عمق ریب = .in ،2 عرض ریب =.in 6 ، ریب ها عمود برتیر.
گلمیخ ها: قطر =in 3/4 ، ارتفاع = .in 4 وksi65=Fu
W ، f’c = 3 000 psi، :بتن c = 145 lb / ft3 t ، ضخامت کل 5 in. ) c = 3 in.عرشه و بتن)

طراحی تیر لانه زنبوری و سلولی – بخش سوم

اتصالات: فرض کنید که اتصالات در هر دو طرف وجود دارد تا نگهداري را در طول ساخت فراهم کنند (قبل از اینکه عرشه اتصال یابد) و اتصالات به اندازه سختی کافی براي جلوگیري
از کمانش در اولین اتصال جان در هر انتها را داشته باشند. فرض کنید که تیر در مرحله قبل از گرفتن بتن براي تحمل وزن بتن مرطوب و بارهاي ساختمانی مورد بررسی قرار گرفته است.
حل: از جدول شماره 2-4 در AISC مشخصات مواد به شرح زیر است:

طراحی تیر لانه زنبوری و سلولی – بخش سوم

دوستان و همکاران عزیز می توانند Pdf این بخش را در با کلیک در اینجا دریافت دارند.

کارهای ما رادر سایت آپارات    سایت آپارات  دنبال کنید.

با  بازدید از سایتآپارات   تعداد زیادی از ودیو های این شرکت را ملاحظه فرمائید.

با ما تماس بگیرید و با سوالات و نظرات خود  ما را تشویق کنید

.Contact us and encourage us with your questions and comments

 

جی میل و واتس آپ کرمیت