شرکت کُرمیت پارس و بلوک پلیمری
تیرجه کرمیت با مهر استاندارد
تیرجه کرمیت با مهر استاندارد

 

شرکت کُرمیت پارس و بلوک پلیمری

شرکت کُرمیت پارس و بلوک پلیمری را از سال 1385 با بلوک پلی استایرین   شروع کرد. سپس استفاده از بلوک پلیمری (پلاستیکی)  قابل برداشت را به صنعت سقف ساختمان معرفی نمود. این قالب همراه قالب های فلزی قابل برداشت ، قبل از آن و هم زمان مورد استفاده واقع  شد. سقف کامپوزیت کُرمیت با استفاده از قالب فلزی قابل برداشت سال هاست که مورد استفاده عموم بوده و هست. اما بلوک پلیمری بعلت پائین تر بودن وزن آن از قالب فلزی کارآمد تر است. این سقف با حدود 240کیلوگرم بر متر مربع سبک ترین سقف در میان سیستم های رایج سقف است. استفاده از  بلوک پلیمری  قابل برداشت به زیبائی و کارآئی سقف افزوده است.

"<yoastmark

شرکت کُرمیت پارس و بلوک پلیمری

تاثیر استفاده از بلوک پلیمری در نیروی مقاوم برشی سقف کُرمیت.

همانطور که در ودیو زیر دیده می شود از مزایای عالی بلوک پلیمری میزان نفوذ بتن در جان تیرچه می باشد . این موضوعد باعث افزایش مقاومت برشی تیرچه می گردد.برای محاسبه این تاثیر به  این ودیو  در بخش برش تیرچه مراجعه فرمائید.

ریب وزیر سقف:

شرکت کُرمیت پارس و بلوک پلیمری-Removable Formwork for Kormit Deck Roof Systems
Removable Formwork for Kormit Deck Roof Systems

نفوذ مناسب بتن در جان تیرچه کُرمیت:

شرکت کُرمیت پارس و بلوک پلیمری-Removable Formwork for Kormit Deck Systems
Removable Formwork for Kormit Deck Systems

زیر سقف بعد از باز شدن بلوک پلیمری:

Removable Formwork for Kormit Deck Systems
Removable Formwork for Kormit Deck Systems

شرکت کُرمیت پارس و بلوک پلیمری

شناژ  یا ریب  (Bridges)

شناژ  یا ریب  (Bridges) در این قالب امکان یکپارچگی سقف و سازه(Integrity) بر اساس آئین نامه  ACI 318 14  در بخش 8 و 9 بهتر فراهم می کند.

شرکت کُرمیت پارس و بلوک پلیمری

فاصله تیرچه ها در سقف پلیمری کرمیت:

با استفاده از تیرچه کُرمیت و بلوک پلیمری با فاصله مرکز به مرکز 75 سانتیمتر  سال هاست که مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از بلوک پلیمری کمک شایانی به زیبائی سقف کُرمیت می کند.

شرکت کُرمیت پارس و بلوک پلیمری

وزن سقف کرمیت با قالب پلیمری:

این سقف با وزن حدود240 کیلوگرم در متر مربع سبکترین سقف بین سقف های رایج می باشد.

شرکت کُرمیت پارس و بلوک پلیمری

ابعاد بلوک پلیمری:

بلوک پلیمری در ابعاد 100X61X24 , 50X61X24 سانتیمتر می باشد. ته بند بلوک  برای کناره های پل های ساختمان می باشد. همچنین در کناره های شناژها و ریب ها بکار می رود. اگر جنس این بلوک ها و ته بند ها مناسب باشد به تعداد تکرار زیادی می توان از آن استفاده کرد.

شرکت کُرمیت پارس استفاده از بلوک پلیمری را در سقف کُرمیت پیشنهاد می کند.

شرکت کُرمیت پارس و بلوک پلیمری

تاثیر سبک سازی سقف ها در زلزله

سبک سازی سازه و سقف از اهمیت خاصی برخوردار است. در زیر نکاتی را مشاهده فرمائید.

•  سقف کرمیت-جزییات اجرایی سقف کرمیت:

زلزله (Northridge (1994 در کالیفرنیای جنوبی به تغیراتی در آئین نامه های رایج مخصوصادر کد ACI گردید. عدم اتصال افقی سقف ها(دیافراگم ها) به عناصر حدی (boundary members)مانند کلکتورهاویال ها(cords) و پل های ساختمانی باعث مجموعه ای از خرابی ها شد .

در بخش 8.8.1.6 (سقف با تیرجه های دو طرفه)و در بخش 9.8.1.6(سقف با تیرچه های یکطرفه)آئین نامه ACI 318-14 این شرائط آمده. بنا بر آن تیرچه ها طبق شرائطی و برای نیروی افقی نیز به تکیه گاه ها متصل باشند.  شرکت کُرمیت پارس برای اتصال تیرچه کُرمیت به اسکلت بتنی و فلزی درسقف کرمیت نیز اتصالات زیر پیشنهاد کرده .

توجه به این نکته ضروری است که پوشش بتن خاموت های تیر بتنی نمی تواند از نظر اتصال افقی و یا اتکائی (Bearing) کفایت لازمه را داشته باشد . بنا براین تیرچه ها باید به داخل شبکه خاموت تیر بتنی وارد شود. در غیر این صورت باید برش توسط اودکا یا لوازم دیکر و کشش نیز توسط آرماتور یا لوازم دیگر گرفته شود. در زیر از اتصال اخیر با پس وند -مزاحم یاد می شود.

اصل این مقالهدر مقاله سقف کرمیت -جزئیات اجرائی در آدرس اینجا ببینید.

با ما تماس بگیرید و با سوالات و نظرات خود  ما را تشویق کنید

.Contact us and encourage us with your questions and comments

 

جی میل و واتس آپ کرمیت