سقف کرمیت از نگاه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن-کرمیت پارس

 

تیرجه کرمیت با مهر استاندارد
تیرجه کرمیت با مهر استاندارد

سقف کرمیت از نگاه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن-کرمیت پارس

سقف کرمیت از نگاه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن-کرمیت پارس  مورد بررسی این مرکز قرار گرفته است. در سایت  مرکز تحقیقات و ساختمان مسکن ایران سیستم های مورد تایید مرکز معرفی شده اند.

در بین سیستم های فوق در گروه چهارم “سقف ها”  به  تیرچه های فلزی با جان باز در نرکیب با بتن (کُرمیت) میرسم .

سقف کُرمیت از نگاه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن-اجزاء سقف کُرمیت :

سقف کرمیت از نگاه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن  رادر این بخش می خوانیم:

طاق هاي تيرچه فولادي با جان باز در تركيب با بتن، از اجزاي اصلي به شرح زير تشكيل ميشوند كـه اسـتفاده از ايـن سيسـتم در صـورت رعايت الزامات تدوين شده در اين مركز بلامانع است :
– 1 تيرچه فولادي با جان باز
– 2 بلوك
– 3 ميلگرد افت و حرارت
– 4 كلاف عرضي
– 5 بتن پوششي درجا

سقف کرمیت از نگاه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن-کرمیت پارس

اجزاء تیرچه در سقف کُرمیت :

تيرچه هاي فولادي با جان باز شامل بال تحتاني، اعضاي قطـري و بـال فوقاني ميباشند. كه اعضـاي پـيش سـاخته اي هسـتند .كـه بـه صـورت خرپاهاي ويژه دو سر سادهاي بـراي توزيـع يكنواخـت بـار سـقف بـه تكيه گاهها به كار ميروند . بال تحتاني تيرچه كه از تسمه ساخته شـده به عنوان عضو كششي خرپا عمل ميكند .

سقف کرمیت از نگاه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن-کرمیت پارس

اعضاي قطري تيرچه كـه از ميلگرد ميباشند به عنوان عضو مورب خرپا عمل نمـوده . و بـه كمـك اعضاي فشاري و كششي، ايستايي لازم را براي تحمـل بارهـاي وارده تامين مينمايند. بال فوقاني تيرچه، از نبشي، تسـمه يـا نـاوداني سـاخته شده . و در داخل بتن پوششي قـرار مـي گيـرد . در سـقف حاصـله، بـال فوقاني و جان تيرچهها در بتن محاط بـوده و بـه صـورت يكپارچـه بـه عنوان يك مقطع مركب T شكل بتنآرمه عمل مينمايد .
از بلوك هاي توخـالي سـفالي، سـيماني و يـا از انـواع مصـالح سـبك مناسب، براي پر كردن فضاهاي خالي بين تيرچهها و بـه عنـوان قالـب زيرين بتن پوششي درجا استفاده ميشود بعلاوه قسمت زيـرين بلـوك معمولاً براي تامين سطحي صاف به منظور انجام نازك كـاري سـاخته ميشود

سقف کرمیت از نگاه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن-کرمیت پارس

در اینجا لازم می داند بخشی از استاندارد ملی شماره 12977 آورده شود:

استاندارد تیرچه های فلزی با جان مورد مصـرف در سـقف سـاختمان – ويژگـيهـا و روشهـاي آزمـون ”  . كـه پيشنويس آن دركميسيون هاي مربوط توسط سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيه،و تدوين شده . که در سيصدمين اجلاس كميتة ملي استاندارد مهندسي ساختمان . در مصالح و فراورده هـاي سـاختماني مـورخ 17/05/1389 مورد تصويب قرار گرفته است . اينك به استناد بند يك مادة 3 قانون اصلاح قوانين و مقـررات مؤسسة استاندارد . و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه 1371 ، به عنوان اسـتاندارد ملـي ايـران منتشـر ميشود.

سقف کرمیت از نگاه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن-کرمیت پارس

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمين ة صـنايع، علـوم و خـدمات، استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد  . و هر پيشنهادي كه براي اصـلاح و تكميـل ايـن استانداردها ارائه شود، هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قـرار خواهـد گرفـت. بنـا براين، بايد همواره از آخرين تجديدنظر استانداردهاي ملي استفاده كرد.

استانداردملی شماره 12977 تیرچه کرمیت

منابع و ماخذي استاندارد تیرچه های فلزی با جان:

منابع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است:
استاندارد ملي ايران شماره 1-2909 سال 1388 : خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقفهاي تيرچـه
بلوك – ويژگيها و روشهاي آزمون
نشريه شماره151 سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور سال1381 :راهنماي طراحي واجراي سقف تيرچه هاي فولادي با جان باز در تركيب با بتن.

سقف کرمیت از نگاه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن-کرمیت پارس

استانداردملی شماره 12977 تیرچه کرمیت

ويژگيها و روشهاي آزمون تيرچه با جان باز:

تيرچه با جان باز مورد مصرف در سقف ساختمان – ويژگيها و روشهاي آزمون

1- هدف و دامنه كاربرد
هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيها و آزمونهاي لازم براي تيرچه هاي فولادي با جان بـاز مـورد مصرف در سقف ساختمان ميباشد.

اين تيرچه ها از بال فوقاني فولادي و بال تحتـاني فـولادي و يـك رديـف زيگراگ فولادي تشكيل شدهاست كه به بال فوقاني و تحتاني جوش شدهاست.
اين استاندارد شامل اصطلاحات و تعاريف، ويژگيها، نمونه برداري و روش آزمون ميباشد.

سقف کرمیت از نگاه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن-کرمیت پارس

استانداردملی شماره 12977 تیرچه کرمیت

2 مراجع الزامي
مدارك الزاميزير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع شده است. بدين ترتيب اين مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب ميشود. در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصـلاحيههـا و تجديـدنظرهاي بعـدي آن مورد نظر اين استاندارد نيست. در مورد مداركي كه بدون تاريخ انتشار به آنها ارجاع دادهشدهاسـت، همـواره
آخرين تجديد نظر و اصلاحيه هاي بعدي آنها مورد نظر است.
استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامياست :

جهت دانلود جزوه سقف کرمیت از نظر مرکز تحقیقات مسکن اینجا کلیک کنید.

سقف کرمیت از نگاه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن-کرمیت پارس

تاریخچه سقف کُرمیت را در اینجا مطالعه فرمائید.

برای ارسال نظریات و سوالات خود با ما در Kormitpars@gmail.com و یا واتس آپ با شماره  9123454604 98+تماس بگیرید.

To send your comments and questions, contact us at Kormitpars@gmail.com or WhatsApp at +98 912345460

با ما تماس بگیرید و با سوالات و نظرات خود ما را تشویق کنید.

 .Contact us and encourage us with your questions and comments

جی میل و واتس آپ کرمیت