خرپاهاي سقفي در ساختمان صنعتی

 

تیرجه کرمیت با مهر استاندارد

تیرجه کرمیت با مهر استاندارد

خرپاهاي سقفي در ساختمان صنعتی

خرپاهاي سقفي در ساختمان صنعتی به عنوان بخشی از قاب هاي اصلي است. براي طراحي هاي معمول ساختمان هاي صنعتي از تير بال پهن، تيرچه و يا خرپا ميباشد. در خارج براي دهانه هاي نسبتاً كوتاه بين 9 تا 12 متر تيرهاي نورد شده ميتواند راه حل اقتصادي باشد ( البته نه براي مقاطع نورد شده معمولي كه در ايران وجود دارد، منظور  نوردهاي بال پهن آمريكايي W ميباشد. ) براي دهانه هاي بلندتر از 12 متر و كوتاهتر از 24 متر تيرچه هاي فولادي براي بردن بار به كار ميروند.

خرپاهاي سقفي در ساختمان صنعتی

در ایران خرپا های سقفی از دهانه های 9 متر به بالا معمولا بکار می رود. در سال هاي اخير راجع به طرح خرپاهاي سقفي مطالب كمي نگاشته شده است. بسياري از مراجع طراح را به كتاب هايي كه در دوره استفاده از پرچ براي اتصالات نوشته شده ارجاع ميدهند. امروزه از خرپاهاي جوش شده كه در محل كار با پيچ جمع و به هم متصل ميشود، به مقدار زيادي بكار ميرود. ارائه مطالب زيردر مورد فرضيات و اصول طراحي خرپاهاي سقفي ميباشد. در این بخش از کتاب ساختمان های صنعتی به مطالب اساسی و پایه ای طراحی خرپا ها ، مخصوصا مسئله کمانش در اعضا ، پرداخته می شود.

اصول عمومي طراحي در خرپاهاي سقفي در ساختمان صنعتی :

هيچ شرط معيني براي آنكه كدام شكل خرپا براي يك موقعيت معين اقتصاديتر است وجود ندارد. اگرچه شرايط زير ميتواند براي اين گونه طراحي به كار رود.اگر چه محدويت ارتفاع حمل نيز بايد در نظر گرفته شود، كه براساس آن حداكثر ارتفاع ساخت كارخانهاي خرپا تعيين خواهد شد.

نسبت دهانه به ارتفاع در خرپاهای سقفی :حدود 15 تا 20 معمولاً اقتصاديتر است.

اگر چه محدويت ارتفاع حمل نيز بايد در نظر گرفته شود، كه براساس آن حداكثرارتفاع ساخت كارخانهاي خرپا تعيين خواهد شد. حداكثر ارتفاع حمل به
صورت محافظه كارانه 14 فوت ميباشد.

فاصله بين نقاط اتصال قطعات خرپاهاي سقفي در ساختمان صنعتی .

فاصله بين نقاط اتصال قطعات خرپا بهم نيز محدوديتي جهت حمل دارد. اين محدوديت تابع فاصله تا مقصد ميباشد. اما حمل تا 80 فوت و حتي 100 فوت نيز امكان پذير است. ( در ايران اين طول به صورت معمول 12 تا 13 متر است.)

ارتفاع در خرپاهاي سقفي در ساختمان صنعتی:

بصورت معمول، آنكه ميگويد هرچه ارتفاع خرپا زيادتر باشد ارزانتر است، صحيح است.

انتخاب یال های خرپا:

اگر ممكن باشد، ارتفاع خرپاها به طريقي انتخاب گردند تا مقاطع T در يال ها، بجاي مقاطع بال پهن I ، بكار رود.

استفاده از فولاد اعلاء:

استفاده از فولاد اعلاء ( 50KSI = Fy و بالاتر) معمولاً طراحي اقتصادي تري را ميدهد.

ترتيب چيدن اعضاء جان:

ترتيب چيدن اعضاء جان  معمولاً  می تواند  طرحي اقتصادي تر براي خرپا فراهم کند.

متن اصلی را در این آدرس می توانید پیدا کنید.

بخش دیگری از این کتاب ساختمان های صنعتی:

خرپاهاي سقفي در ساختمان صنعتی

5-1 اصول عمومي طراحي و اقتصادي خرپاها :
هيچ شرط معيني براي آنكه كدام شكل خرپا براي يك موقعيت معين اقتصاديتر است وجود ندارد. اگرچه شرايط زير ميتواند براي اين گونه طراحي به كار رود.
.١ نسبت دهانه به ارتفاع حدود 15 تا 20 معمولاً اقتصاديتر است. اگر چه محدويت ارتفاع حمل نيز بايد در نظر گرفته شود، كه براساس آن حداكثر ارتفاع ساخت كارخانهاي خرپا تعيين خواهد شد. حداكثر ارتفاع حمل به صورت محافظه كارانه 14 فوت ميباشد. ارتفاعات زيادتر بايد به صورت پيچ در قطعات جان باشند، كه هزينه نصب كارگاهي را بالا خواهد برد.

خرپاهاي سقفي در ساختمان صنعتی

.٢ فاصله بين نقاط اتصال قطعات خرپا بهم نيز محدوديتي جهت حمل دارد. اين محدوديت تابع فاصله تا مقصد ميباشد. اما حمل تا 80 فوت و حتي 100 فوت نيز امكان پذير است. ( در ايران اين طول به صورت معمول 12 تا 13 متر است، مگر با وسائل حمل مخصوص و اسكورت.م) از آنجائيكه حداكثر طول قطعات نورد شده در دسترس حدود 70 فوت است، فاصله بين نقاط اتصال 21 متر گرفته ميشود. قطعات بزرگتر معمولاً بايد بوسيله اتصال در كارخانه به هم متصل شوند.

خرپاهاي سقفي در ساختمان صنعتی

.٣ بصورت معمول، آنكه ميگويد هرچه ارتفاع خرپا زيادتر باشد ارزانتر است، صحيح است. اگرچه مقايسه اضافه شدن هزينه بادبندهاي جانبي براي نگهداري يالهاي خرپائي كه انعطاف بيشتري دارد نسبت به هزينه يالهاي 25 بزرگتر خرپا، كه باد بندهاي جانبي كمتري نياز دارد، بايد دقيقاً مورد محاسبه قرارگيرد. بادبندهاي جانبي لازم براي يال فوقاني و تحتاني خرپا با توجه به اثر متقابل آنها بر يكديگر بايد ديده شود. توجه خاصي به بارهايي كه در يال تحتاني فشار ايجاد ميكند بايد معطوف گردد. در اين حالت بادبندهاي اضافي معمولاً لازم است

مطاله این بخش از کتاب ساختمان های صنعتی کتاب ساختمانهای صنعتی 1 به همکاران طراح ساختمان توصیه می شود.

برای دانلود  فایل خرپا در ساختمان های صنعتی    کلیک کنید.

با ما تماس بگیرید و با سوالات و نظرات خود ما را تشویق کنید

 Contact us and encourage us with your questions and comments

 

جی میل و واتس آپ کرمیت