تیرهای لانه زنبوری و سلولی-بخش اول

تیرجه کرمیت با مهر استاندارد

تیرجه کرمیت با مهر استاندارد

تیرهای لانه زنبوری و سلولی- بخش اول

تیرهای لانه زنبوری و سلولی- بخش اول  طراحی و استفاده عمومی از تیرهای لانه زنبوری در ایران به سال های قبل از دهه چهل بر می گردد. دردهه چهل مهندسین ایرانی تحصیل کرده در اروپا و آمریکا با استفاده از دانش روز و مستندات مربوطه استفاده از آن را به صورت عام در آوردند.

تیرهای لانه زنبوری و سلولی- بخش اول

تیرهای لانه زنبوری و سلولی:

 تاریخچه:

مبدا آمریکائی آن تا آن جائیکه می دانیم و در مقدمه این کتاب نیز آورده شده کتاب :   DESIGN OF STEEL STRUCTURES   نوشته عمر بلاجت Omer W. Blodgett  و همکاران است.  باحمایت  شرکت و بنیاد لینکلن آمریکا ،که در بخشی از آن کتاب  به طراحی تیر لانه زنبوری پرداخته .

این کتاب توسط مهندس شاپور طاحونی به  عنوان سازه های فولادی با اتصالات جوشی به  فارسی برگردانده شده است. در همین دهه آقای میر شجاع صفائی اقدام به آوردن دستگاه اتوماتیک برش لانه زنبوری با مشعل گاز وهوا نمودند . این دستگاه که با اولین نسل های کامپیوتر کار می کرد که با کمک دکتر آستانه اصل  براه افتاد. زحمات نامبردگان یاد شده ودیگران گم نام راپاس می داریم.

تیرهای لانه زنبوری و سلولی-بخش اول:

 برش مکانیکی:

در سال های بعد از انقلاب روی دستگاه برش مکانیکی لانه زنبوری زحمات زیادی کشیده شد .ساخت آن ، اگرچه مورد سوالاتی بود، در توسعه استفاده از این تیر موثرواقع شد. متاسفانه همین سوالات بی جواب و بی توجهی دست اندر کاران و مهندسین به کاهش مصرف فولاد باعث شد.

تیرهای لانه زنبوری و سلولی- بخش اول

این شایعات بعضا بی محتوا در سال های اخیر ،این تیر را از صحنه استفاده دور ساخت . همانگونه که  استفاده ازآهک رادر جامعه مهندسی بی اعتبار کرد. اکنون که دستگاه های برش پلاسما توسط کارخانجات ایران ساخته می شود . پشتیبانی انجمن AISC با انتشار این نشریه طراحی تیرهای لانه زنبوری ،این امید را بوجود می آورد که استفاده از آن  مجدداتوسعه یابد.

تیرهای لانه زنبوری و سلولی-بخش اول

پیش بینی آینده :

یکی دیگر از مشکلات پیش روی این تیر کمبود تنوع در تولید تیر آهن  با اندازه های مختلف است.   نه فقط در ارتفاع  بلکه در ضخامت و عرض  بال و ارتفاع و ضخامت جان . آینده ای در این مورد  فعلا  متصور نیست. راهکاردیگر آن تولید تیر ورق  به ابعاد مناسب و سپس لانه زنبوری نمودن آنست . که در این مقوله بهای ورق و ساخت و البته تنش های پسماند مورد سوال می باشد که با تجربه باید بدان دست یافت.

تیرهای لانه زنبوری و سلولی-بخش اول

در مقدمه مترجم آمده است:

بعد از حدود پنجاه سال کار مهندسی لازم دیدم آرزوي خود را براي آنانی که در این راه هستند ویا می آیند بگویم ، شاید برآورده شود.
آرزو دارم که جامعه گلگون ما ،مخصوصا جامعه علمی ایران، از جهل، ترس، حرص و بخل نجات یابد.

تیرهای لانه زنبوری و سلولی- بخش اول

آرزو دارم جهل ما را از شناخت دور نسازد. آرزو دارم ترس مارا وادار به دروغ گوئی و پنهان کاري نکند. آرزو دارم حرص پابه دامنه خواسته هاي به ا ندازه ما نگذارد و آرزو دارم بخل
پایش از حسادت هاي کوچک وسازنده فراتر نرود و راه را بر تکامل و پیشرفت جامعه نبندد.

تیرهای لانه زنبوری و سلولی-بخش اول

بیائید براي یگدیگر آرزوي پیشرفت و موفقیت داشته باشیم و زیر پاي پیشرفت هم را با کج خلقی ها و بد گوئی خالی نکنیم.بیائید موفقیت دیگران را موفقیت خود بدانیم و حداقل در
خوشحالی به دست آورن آن شریک شویم.
شاگرد و دانشجوي عزیز: دانش ومراجع خود را پنهان مکن و با دیگران به اشتراك بگذار.

تیرهای لانه زنبوری و سلولی- بخش اول

معلم و استاد عزیز : نام وآثار دیگران را از شاگردو دانشجوي خود ،براي آنکه آثار خود را جلوه گر سازي و یا براي آموزش آن انتظار داشته باشی ، پنهان مکن.
من ترجمه این کتاب را به تو انسان آزاد و آزاده تقدیم می کنم.

تیرهای لانه زنبوری و سلولی-بخش اول

دوستان و همکاران عزیز می توانند Pdf این بخش را در با کلیک در اینجا دریافت دارند.

تیرهای لانه زنبوری و سلولی- بخش اول

کارهای ما رادر سایت آپارات    سایت آپارات  دنبال کنید.

در ایران توسط  شرکت کُرمیت پارس طرحی با استفاده از ورق سرد نورد ارائه شده .در این طرح مصرف فولاد تا 40 درصد تیر آهن لانه زنبوری معادل کاهش می دهد.ما آن را نئو کرمیت(New Kormit) نامیده ایم.

شرکت کُرمیت پارس- تیرهای نئو کُرمیت-Neo Kormit-
تیرهای لانه زنبوری و سلولی-بخش اولشرکت کُرمیت پارس- تیرهای نئو کُرمیت-Neo Kormit

تیرهای لانه زنبوری و سلولی- بخش اول

با ما تماس بگیرید و با سوالات و نظرات خود  ما را تشویق کنید

.Contact us and encourage us with your questions and comments

 

جی میل و واتس آپ کرمیت