بحثی در استفاده از فولاد اعلاء

 

تیرجه کرمیت با مهر استاندارد
تیرجه کرمیت با مهر استاندارد

 

بحثی در استفاده از فولاد اعلاء

بحثی در استفاده از فولاد اعلاء، قبل از انقلاب   استفاده از این فولاد در ساختمان  صنعتی و قاب  شیبدار در ایران مرسوم بوده است. چرا که نسبت بهای ریالی فولاد اعلا به فولاد معمولی، نسبت به مقاومت آن ها کمتر است.  آنچه در ایران به عنوان فولاد پر مقاومت شناخته می شد ردیف فولاد استی ST-52 بود . فولاد های معمولی با ST-33 و ST-37 مشخص می گردید . که نوع اخیر آن معمول تر بوده است.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان بعد از گذشت حدود ۲۷ سال محرومیت  از وجود ورق های فولادی اعلا داشته ایم.  و اکنون به تولید آن پرداخته این مقاله به رشته تحریر درآمده . بخشی از این مقاله در سمینار کاربرد فولاد های پر استحکام پر مقاومت در سازه های فولادی  ارائه گردیده است .  شرکت کرمیت پارس  امیدوار است که دست اندرکاران محاسبات و طراحی سازه ها با استفاده از این فولاد ، بتوانند زمینه استفاده از آن را هرچه بیشتر فراهم آورند.

بحثی در استفاده از فولاد اعلاء

 فولاد اعلاء:

همان طوری که در این جدول مشاهده میشود حدوداً از سال  به بعد عملاً فولادکه معادل فولاد با تنش جاری شدن حدود کیلوگرم بر سانتیمتر مربع (هر کیلو گرم بر سانتیمتر مربع نیوتن بر میلیمتر مربع است) ، از رده خارج شده و حداقل فولاد با تنش جاری شدن کیلوگرم بر سانتیمتر مربع مورد استفاده قرار میگیرد .  (  به مفهوم تنش جاری شدن فولاد در است. هر  معادل  کیلو گرم بر سانتیمتر مربع میباشد ) .

فولادهای اعلاتر با آلیاژ کم (HIGH STREGHT LOW ALLOY  ) در استاندارد  معادل و می باشد که معادل اروپایی است. نوع فولادهای ارائه شده توسط فولاد مبارکه اصفهان از نوع، و بوده که دومی از نوع فولادهای معمولی و سومی از انوع فولاد اعلاء است .

بحثی در استفاده از فولاد اعلاء

اقسام فولادهای ساختمانی:

اقسام فولادهای ساختمانی با استاندارد  به شرح زیر می باشند :

1-  فولاد یا فولاد نرمه معمولی که موارد استعمال آن فوق العاده زیاد است و اغلب ساختمانهای فلزی از این نوع ساخته می شود .

2-   فولاد فولاد ساختمانی تجارتی است که مشخصات آن بخوبی فولاد  نمی باشد .

3-  فولاد مورد استعمال آن در میخ پرچ برای اتصال فولاد است .

4-  فولاد مورد استعمال آن در پیچ است که برای اتصال فولاد مصرف می شود .

5-  فولاد  در ورقهای نوع خوب و مخصوصاً  برای کارهای کشتی سازی

مصرف دارد .

6-  فولاد  فولاد نوع اعلاء که هم در کارهای ساختمانی و هم در ساختن

میخ پرچ برای اتصال فولادهای مصرف دارد.

7-  فولاد یا  فولاد بسیار اعلاء با مقاومت زیاد است که برای ساختمانهای مهم و پلها با دهانه های بزرگ مورد استفاده دارد .

بحثی در استفاده از فولاد اعلاء

انواع فولاد:

فولادهای ،و بیش از انواع دیگر در کارهای ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرند .

فولادهای، ، ، و برای کشتی سازی و ساختن دیگ های بخار بکار میرود .

اعداد  و غیره حداقل مقاومت نهائی فولاد در آزمایش کشش استاندارد است که بر حسب کیلوگرم بر میلیمتر مربع نوشته می شود .

بحثی در استفاده از فولاد اعلاء

دلایل استفاده از فولاد اعلاء :

همان طوري که مشخص است ملاك اولیه محاسبات ، مقاومت یکه یا مشخصـه مـی باشد . بنابراین چه در سازه هاي بتنی و چه در سازه هاي فولادي ، اعـلاء بـودن فـولاد
مورد توجه قرار گرفته است. کارآئی این استفاده ، درتـنش کششـی بیشـتر از اسـتفاده در تنش فشاري است، حال چه کشـش مسـتقیم و چـه کشـش ناشـی از خمـش باشـد.
طبیعی است که قطعات طراحی شده بـا فـولاد اعـلاء ظریفتـر اسـت . در فشـار مسـائل شعاع ژیراسیون و کمانش کلی یا موضعی مطـرح میباشـد و بنـابراین ممکـن اسـت بـه
علت کمانش ، از کلیه ظرفیت باربري قطعه ( به علـت ظرافـت ) نتـوان بهـره گرفـت .
در حالی که در کشش چنین نیست و معمـولاً از کلیـه ظرفیـت قطعـه میتـوان اسـتفاده نمود. دلیل این امر آن است که بالاترین لاغري مربـوط بـه کمـانش غیـر ارتجـائی یـا
r Cc بالاترین تنش مربوط به کمانش ارتجاعی ( KL  ( مرزي است که در پـائین تـر y از این لاغري ، تنش مجاز بـاربري تـابع f مـی باشـد و در بـالاتر از ایـن حـد ، تـنش……..

بحثی در استفاده از فولاد اعلاء

برای ذریافت فایل پی دی اف این جزوه اینجا بحثی در فولاد اعلاکلیک کنید.

AISC