استاندارد ملی تیرچه با جان باز-کُرمیت

استاندارد ملی تیرچه با جان باز-کُرمیت

استاندارد ملی تیرچه با جان باز-کُرمیت که مورد استفاده در سقف ساختمان به شماره 12977 است. این استاندارد بعد از 16 سال تلاش و پیگیری مستمر  شرکت کُرمیت پارس  به ثمر رسید.   کمک و همیاری اساتید محترم دانشگاه و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن بسیار موثر بود.  استانداردملی تیرچه با جان باز-کُرمیت بر اساس محتویات نشریه-151-سازمان-مدیریت1 کشور پایه ریزی شده.  این نشریه براساس آئین نامه های معتبر  AISC,ACI,SJI پایه ریزی شده است. امیدواریم با لینک نمودن روابط مورد استفاده به روابط پایه ای  مطالب این استاندارد را به روز نگهداریم. استفاده واحد های تولیدی از این استاندارد ملی تیرچه کُرمیت باعث بهبودکیفیت تولید می شود.

استاندارد ملی تیرچه با جان باز-کُرمیت -شرکت کُرمیت پارس و سقف کُرمیت
استاندارد ملی تیرچه با جان باز-کُرمیت -شرکت کُرمیت پارس و سقف کُرمیت

  استاندارد12977-تیرچه و سقف کرمیت

هدف  تعیین ویژگی ها و آزمون های لازم برای تیرچه های فولادی با جان باز(Open Web Steel Joists) است. تیرچه کُرمیت مورد مصرف در سقف ساختمان می باشد. تیرچه کُرمیت از بال فوقانی فولادی و بال تحتانی فولادی و یک ردیف زیگزاک فولادی تشکیل شده است. این زیگزاک ها به بال فوقانی و تحتانی تیرچه کُرمیت جوش می شود.

استاندارد ملی تیرچه با جان باز-کُرمیت

خود ایستائی تیرچه کُرمیت:

تیرچه کُرمیت به صورت معمول خود ایستا هستند . بنابراین در هنگام اجراِی سقف ساختمان به هیچ گونه شمع بندی زیر سقف نیاز ندارند . در سازه های بتنی و در جهت کم کردن مصالح فولادی بعضا از شمع در زیر تیرچه کُرمیت به تعداد محدود استفاده می شود. برای توصیحات بیشتر اینجا کلیک کنید.

استاندارد12977-تیرچه و سقف کرمیت

Kormit Roof Deck System is a composite roof deck  system consist of a special type of Open Web Steel Joists and concrete.  In  this system, various types of filler blocks such as permanent or removable filler blocks are used in between the joists. This system with more than 40 years of experience has the Iranian Code and National Standard with patent number 22445 in the Patent Office of Iran

ودیو این استاندارد را اینجا ببینید.

AISC

استاندارد ملی تیرچه با جان باز-کُرمیت

ويژگيها و روشهاي آزمون تيرچه با جان باز:

تيرچه با جان باز مورد مصرف در سقف ساختمان – ويژگيها و روشهاي آزمون

1- هدف و دامنه كاربرد
هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيها و آزمونهاي لازم براي تيرچه هاي فولادي با جان بـاز مـورد مصرف در سقف ساختمان ميباشد.

اين تيرچه ها از بال فوقاني فولادي و بال تحتـاني فـولادي و يـك رديـف زيگراگ فولادي تشكيل شدهاست كه به بال فوقاني و تحتاني جوش شدهاست.
اين استاندارد شامل اصطلاحات و تعاريف، ويژگيها، نمونه برداري و روش آزمون ميباشد.

استاندارد ملی تیرچه با جان باز-کُرمیت

2 مراجع الزامي
مدارك الزاميزير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع شده است. بدين ترتيب اين مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب ميشود. در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصـلاحيههـا و تجديـدنظرهاي بعـدي آن مورد نظر اين استاندارد نيست. در مورد مداركي كه بدون تاريخ انتشار به آنها ارجاع دادهشدهاسـت، همـواره
آخرين تجديد نظر و اصلاحيه هاي بعدي آنها مورد نظر است.
استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامياست :

استاندارد ملی تیرچه با جان باز-کُرمیت

1-2 استاندارد ملي ايران به شماره519 سال:1378ساختمĤنها وابنيه فني- حداقل بار وارده.
2-2 استاندارد ملي ايران شماره 1016 سال:1387 آزمون خمش فولاد.
3-2 استاندارد ملي ايران شماره 1792 سال:1355 نبشيهاي فولادي گرمنورديده با بالهـاي مسـاوي و يـا
نامساوي رواداريهاي نورد.

استاندارد ملی تیرچه با جان باز-کُرمیت

4-2 استاندارد ملي ايران شماره1794 سال:1355 نبشيهاي فولادي گرم نوردديده با بالهـاي مسـاوي ويـا
نامساوي اندازهها و مشخصهها.
5-2 استاندارد ملي ايران شماره 2909-1 سال 1388 : خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقفهـاي تيرچه بلوك – ويژگيها و روشهاي آزمون.

استاندارد ملی تیرچه با جان باز-کُرمیت

6-2 استاندارد ملي ايران شماره3132 سال:1380 ميلگردهاي گرم نـورد ديـده مصـرفي در بـتن _ ويژگـي وروشهاي آزمون.2 استاندارد ملي ايران شماره3694 سال:1375ورق فولادي گرم نورديده باكيفيت ساختماني – ويژگيهـا وروش آزمون.
8-2 نشريه شماره151 – سازمان مديريت و برنامهريزي كشور- سال:1381 راهنماي طراحي واجراي سـقف تيرچه هاي فولادي با جان باز در تركيب با بتن.
9-2 نشريه شماره228 – سازمان مديريت و برنامهريزي كشور – سال:1380 آئين نامه جوشكاري ساختماني ايران

با ما تماس بگیرید و با سوالات و نظرات خود  ما را تشویق کنید

.Contact us and encourage us with your questions and comments

 

جی میل و واتس آپ کرمیت