استاندارد تیرچه فلزی کرمیت-کرمیت پارس
تیرجه کرمیت با مهر استاندارد
تیرجه کرمیت با مهر استاندارد
استاندارد تیرچه فلزی کرمیت-کرمیت پارس
استاندارد تیرچه فلزی کرمیت-کرمیت پارس

استاندارد تیرچه فلزی کرمیت-کرمیت پارس

استاندارد تیرچه فلزی کرمیت-کرمیت پارس تحت شماره 12977 با همکاری شرکت کُرمیت پارس و اساتید محترم دانشگاه و اداره استاندارد تدوین و منتشر گردید .در پیشگفتار این استاندارد آمده:

استاندارد تیرچه کرمیت-کرمیت پارس

استاندارد تیرچه های فلزی با جان مورد مصـرف در سـقف سـاختمان – ويژگـيهـا و روشهـاي آزمـون ”  . كـه پيشنويس آن دركميسيون هاي مربوط توسط سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيه،و تدوين شده . که در سيصدمين اجلاس كميتة ملي استاندارد مهندسي ساختمان . در مصالح و فراورده هـاي سـاختماني مـورخ 17/05/1389 مورد تصويب قرار گرفته است .

استاندارد تیرچه فلزی کرمیت-کرمیت پارس -مصوبه

اينك به استناد بند يك مادة 3 قانون اصلاح قوانين و مقـررات مؤسسة استاندارد . و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه 1371 ، به عنوان اسـتاندارد ملـي ايـران منتشـر ميشود.

استاندارد تیرچه فلزی کرمیت-کرمیت پارس-همگامي و هماهنگي با پيشرفت هاي ملي

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمين ة صـنايع، علـوم و خـدمات، استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد  . و هر پيشنهادي كه براي اصـلاح و تكميـل ايـن استانداردها ارائه شود، هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قـرار خواهـد گرفـت. بنـا براين، بايد همواره از آخرين تجديدنظر استانداردهاي ملي استفاده كرد.

استاندارد تیرچه فلزی کرمیت-کرمیت پارس

منابع و ماخذي استاندارد تیرچه های فلزی با جان:

منابع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است:
استاندارد ملي ايران شماره 1-2909 سال 1388 : خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقفهاي تيرچـه
بلوك – ويژگيها و روشهاي آزمون
نشريه شماره151 سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور سال1381 :راهنماي طراحي واجراي سقف تيرچه هاي فولادي با جان باز در تركيب با بتن.

استاندارد تیرچه فلزی کرمیت-کرمیت پارس

ويژگيها و روش هاي آزمون تيرچه با جان باز:

تيرچه با جان باز مورد مصرف در سقف ساختمان – ويژگيها و روشهاي آزمون

1 -هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيها و آزمونهاي لازم براي تيرچههاي فولادي با جان بـاز مـوردمصرف در سقف ساختمان ميباشد. اين تيرچه ها از بال فوقاني فولادي و بال تحتـاني فـولادي و يـك رديـف زيگراگ فولادي تشكيل شدهاست كه به بال فوقاني و تحتاني جوش شدهاست.
اين استاندارد شامل اصطلاحات و تعاريف، ويژگيها، نمونه برداري و روش آزمون ميباشد.

2 مراجع الزامي

مدارك الزاميزير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع شده است. بدين ترتيب اـين مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب ميشود. در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصـلاحيه هـا و تجديـدنظرهاي بعـدي آن مورد نظر اين استاندارد نيست. در مورد مداركي كه بدون تاريخ انتشار به آنها ارجاع دادهشدهاسـت، همـواره آخرين تجديد نظر و اصلاحيه هاي بعدي آنها مورد نظر است.

استاندارد تیرچه فلزی کرمیت-کرمیت پارس

مراجع:

استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است :

1-2 استاندارد ملي ايران به شماره519 سال:1378ساختمĤنها وابنيه فني- حداقل بار وارده.
2-2 استاندارد ملي ايران شماره 1016 سال:1387 آزمون خمش فولاد.
3-2 استاندارد ملي ايران شماره 1792 سال:1355 نبشيهاي فولادي گرمنورديده با بالهـاي مسـاوي و يـا
نامساوي رواداريهاي نورد.
4-2 استاندارد ملي ايران شماره1794 سال:1355 نبشيهاي فولادي گرم نوردديده با بالهـاي مسـاوي ويـا
نامساوي اندازهها و مشخصهها.
5-2 استاندارد ملي ايران شماره 2909-1 سال 1388 : خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقفهـاي
تيرچه بلوك – ويژگيها و روشهاي آزمون.
6-2 استاندارد ملي ايران شماره3132 سال:1380 ميلگردهاي گرم نـورد ديـده مصـرفي در بـتن _ ويژگـي
وروشهاي آزمون.

جهت دانلود  استاندارد ملی شماره 12977 کلیک کنید.

گالری تصاویر- شرکت کرمیت پارس

برای ارسال نظریات و سوالات خود با ما در Kormitpars@gmail.com و یا واتس آپ با شماره  9123454604 98+تماس بگیرید.

AISC

To send your comments and questions, contact us at Kormitpars@gmail.com or WhatsApp at +98 912345460

با ما تماس بگیرید و با سوالات و نظرات خود ما را تشویق کنید.

. Contact us and encourage us with your questions and comments

 

جی میل و واتس آپ کرمیت