ارتعاشات کف ها ناشی از عملیات انسانی

 

تیرجه کرمیت با مهر استاندارد
تیرجه کرمیت با مهر استاندارد
ارتعاشات کف ها ناشی از عملیات انسانی
ارتعاشات کف ها ناشی از عملیات انسانی

ارتعاشات کف ها ناشی از عملیات انسانی-کرمیت پارس

ارتعاشات کف ها ناشی از عملیات انسانی کتابی از سری نشریات راهنمایی AISC (انجمن فولاد امریکا) می باشد . این کتاب درکمبود مدارک واطلاعات دراین زمینه میتواندکمک موثری به مهندسین نماید . مطمئناًمهندسین مشتاق مطالب زیادی رادراین مجموعه خواهندیافت که برایشان جالب ودریچه ای به دانش امروز مهندسی ساختمان می باشد. ایجادآرامش ذهنی دررعایت حدود لرزشی کف ساختمان برای استفاده کنندگان اکنون به عنوان شرایط Serviceability به تمام آیین نامه های راه یافته. امیداست درآیین نامه ایران نیز آثار آن بزودی مشاهده شود. استفاده کننده از این کتاب باید تاحدودی به مسائل دینامیک سازه آشنا باشد .

ارتعاشات کف ها ناشی از عملیات انسانی-شرکت کرمیت پارس

قصل ها:

فصل اول مقدماتی درخصوص واژه های پایه ای لرزشی واصول ارتعاشات کف ودرفصل دوم ملاک های قابل قبول برای راحتی انسان ودرفصل سوم فرکانس طبیعی سیستم کف باقاب های فولادی ودرفصل چهارم طراحی برای تحریکات ناشی از راه رفتن ،ضوابط وطراحی ودرفصل پنجم طراحی برای تحریک های ناشی از عملیات ریتمیک ودر فصل ششم طراحی برای وسائل حساس ودر فصل هفتم ارزیابی مسائل لرزشی وضوابط ترمیم آورده شده ودرنهایت جمع بندی کلی نیز آمده است .

ارتعاشات کف ها ناشی از عملیات انسانی-شرکت کرمیت پارس

اهداف راهنماي طراحي ارتعاشات کف ها

هدف اوليه اين راهنماي طراحي عبارت از تهيه اصول پايه‌اي و ابزار تجزيه و تحليل ساده جهت ارزيابي قابليت بهره‌برداري در مقابل لرزش و فعاليتهاي انساني در سيستم كف هاي فولادي و عبور عابر پياده است  ( Footbridges منظور محلهای عبور پیاده میباشد که زیر آن خالی است و برای عبور از روی آن مسقف شده است) .

راحتي انسان در استفاده و نياز به كنترل حساسيت در ابزار دقيق در اين مبحث مورد توجه است.  هدف دوم تهيه راهنمايي‌هايي جهت بوجود آوردن مقياسي در چاره‌سازي كفهاي مشكل‌دار است.

ارتعاشات کف ها ناشی از عملیات انسانی-شرکت کرمیت پارس

مسير حركت

اين راهنماي طراحي براي خواننده به طريقي ترتيب يافته است كه او را از اصول اوليه در لرزش كفها و اصطلاحات مربوطه در فصل1، به سمت ضوابط قابليت بهره‌برداري براي ارزيابي و طراحي در فصل 2، جهت تخمين فركانس طبيعي كف (مهمترين ويژگي در لرزش كف‌ها) در فصل3، تا استفاده از اين ضوابط در فصل4 ،5 ،6 و بالاخره امكان پذير نمودن مقياسي ممكن در چاره‌سازي در فصل 7 مي‌رساند. فصل 4 راجع به راه رفتن و لرزش است، كه شايعترين موضوع مهم……..

ارتعاشات کف ها ناشی از عملیات انسانی-شرکت کرمیت پارس

١ سابقه
برای قابلیت بھرهبرداري، در كفھای  و ساختماني و محلھاي عبور افراد صلبیت١ تشدید٢ دو موضوع تعیینكننده در طراحي این كفھا مي باشند. اولین مبناي شناختھ شده طراحي صلبیت در حدود ١٧٠ سال قبل آمده است.

ترد گولد٣ (١٨٢٨) نوشتھ است: «اگر ميخواھید با حركت در اطاق ھر چیزي در آن تكان نخورد و ایجاد مزاحمت نكند، تیرھاي انداختھ شده روي دھانھھاي بلند را عمیق بسازید».

ارتعاشات کف ها ناشی از عملیات انسانی-شرکت کرمیت پارس

بھ صورت تاریخي نیز سربازان براي جلوگیري از احتمال خطر و تشدید در لرزش، از پا كوبیدن منظم در ھنگام عبور از پلھا خودداري مي نمودند.
در مورد سقفھایي كھ از زیر با گچ پوشانیده شدهاند، در سوابق طراحي تاریخي در مورد صلبیت، میزان شكم دادگي در زیر بار زنده تیرھاي فلزي نگھدارنده تقسیم بر٣٦٠ محدود

مترجم : مهندس محمد جعفر کُرمی

چاپ : انتشارات کُرمیت پارس

دوستان عزیز: در زمان ترجمه این کتاب هنوز سیستم های جدید چاپ ، به صورت کنونی موجود نبود و از طریق فیلم و زینک و…. صورت می گرفت. با توجه به آن که ممکن است مطالب این کتاب برای همکاران ارزش استفاده ای داشته باشد، ابتدا مطالب کتاب ، بدون عکس ها و تصاویر مربوطه ، ضمیمه و پی دی اف کتاب اصلی نیز برای دسترسی به تصاویر ضمیمه است.

برای مشاهده ترجمه این کتاب  اینجالرزش کف ها در اپر عملیات انسانی کلیک کنید.

و اصل کتاب را در اینجاFloor Vibrations Due to Human Activity ببینید.

آئین نامه AISCa360-16w-rev-june-2019 را اینجا ببینید.

aisc

با ما تماس بگیرید و با سوالات و نظرات خود  ما را تشویق نمائید .

.Contact us and encourage us with your questions and comments

جی میل و واتس آپ کرمیت