سیر تکاملی در قوانین پایداری در  AISC

 

تیرجه کرمیت با مهر استاندارد
تیرجه کرمیت با مهر استاندارد

سیر تکاملی در قوانین پایداری در AISC

سیر تکاملی در قوانین پایداری در AISC نوشته: چارلز جی. کارتر و ترجمه: مهندس کاترین کًرمی -K Kormi می باشد
The Evaluation of Stability Provisions in the AISC Specification
By:Charles j. Carter
Translate by: Katrin Kormi

سیر تکاملی در قوانین پایداری در AISC:

بخشی از مقدمه:

سیر تکاملی در قوانین پایداری در مشخصات AISC-کرمیت پارس در مشخصات AISCa360-16w-rev-june-2019  درساختمان هاو سیستم های سازه ای که آن ها را نگهداری می کند متحول شده اند. همان گونه که ملزومات و شیوه های که طراحی وساخت بر مبنای آن می باشد متحول شده است.طرز عمل تاثیرات پایداری به طور قابل توجهی در طول تاریخ مشخصات AISC (وبه قبل از آن) تغییر کرده است.

ساختمان ها و سیستمهاي سازهاي که آن ،دکننها را نگهداري می متحول شده اند . وهمانگونه که ملزومات هاشیوه یی که طراحی و ساخت بر مبناي آن میباشد متحول شده است. طرز عمل تاثیرات پایداري به طور قابل توجهی در طول تاریخ مشخصات AISC) و به قبل ازآن) وتتغییر کرده است. علیرغم تفا ها در قوانین مشخصات AISC يدر دورهها مختلف که، به طور کلی میتوان گفت تاثیرات پایداري در تمامی مشخصات AISC با یک ترکیب با سه ویژگی آمده است:
تمعادله(معادلا ) کمانش ستون، معادله (معادلات) اندر کنشی فشاري- خمشی و ملزومات تحلیلی. در این مقاله، سیر تکاملی آنالیز پایداري و مقررات طراحی از دیدگاه تغییراتی که در این سه ناحیه براساس بیشترین ملزومات اخیر شامل:……….

سیر تکاملی در قوانین پایداری در AISC

علی رغم تفاوت ها در قوانین مشخصات AISC در دوره های مختلف ،بطور کلی می توان گفت که تاثیرات پایداری در تمامی مشخصات AISC با یک ترکیب با سه ویژگی آمده است: معادله (معادلات) کمانش ستون، معادله (معادلات) اندر کنشی فشاری – خمشی و ملزومات تحلیلی . در این مقاله سیر تکاملی آنالیز پایداری و مقررات طراحی از دیدگاه تغییراتی که در این سه ناحیه بر اساس بیشترین ملزومات اخیر شامل مسیر زیر می شود:

 

سیر تکاملی در قوانین پایداری در AISC -کرمیت پارس:

آن هائی که در ویرایش 2005و 2010 مشخصات برای ساختمان های با سازه فولادی AISC360  (AISC2005,AISC2010) می باشدرا دنبال خواهیم کرد.این پیشرفت های تاریخی بر اساس دوره زمانی خلاصه شره به ترتیب زیر است:

  • قبل از اینکه AISC وجود داشته باشد.
  • اولین مشخصات AISC سال ..1923
  • پیشرفت های منتهی به مشخصات AISC سال 1963
  • اصلاحات در طراحی تنش مجاز ASD (1969تا1989)
  • طراحی بار و مقاومت ضریبدار(1989-1999)
  • مشخصات AISC سال های 2005 و 2010

علاوه بر آن ، تاثیر خصوصیات رو به تغییر ساختمان ها و سازه های نگهدارنده آن ها به طور خلاصه بحث خواهد شد.

سیر تکاملی در قوانین پایداری در AISC -کرمیت پارس:

همان طوریکه این پیشرفت ها ی تاریخی را مرور می کنیم. وجود یک چهار چوب برای درک بیشتر از آن مورد نیاز است. بهترین چهارچوب مراجع ممکن است مطالب کنونی باشد .که در فصل C و ضمیمه 7 مشخصات  AISC سال 2005 و فصل C و ضمیمه 7و 8 مشخصات AISC سال 2010 آمده است.بحثی دقیق تر در بخش های تفسیر مربوطه آمده است. اما برای  موضوع و اهداف آین مقاله کافی است که مروری بر لیست آمده در بخش c1.1 فاکتورهایی که می بایست برای آنالیز و طراحی پایراری در نظر گرفته شود ، داشته باشیم.

همانطوري که این پیشرفتهاي تاریخی را مرور میکنیم ، وجود یک چهار بچو آنبراي درك بیشتر از مورد نیاز است. بهترین چهار چوب مراجع ممکن است مطالب کنونی باشد که در فصل C و ضمیمۀ 7 مشخصات AISC سال 2005 و فصل C و ضمیمۀ 7 و 8 مشخصات AISC سال 2010 آمده است.

بحثی دقیق تر در بخشهاي تفسیر ومربوطه آمده است اما براي موضوع اهداف این مقاله کافی است که مروري بر لیست آمده در بخش 1.1C فاکتورهایی که می بایست براي آنالیز و طراحی پایداري در نظر گرفته شوند،داشته باشیم:

1. خمش، برش و تغییر شکلهاي محوري – این ضاها تغییر شکلهاي اع ء و کلیه تغییر شکلهاي اجزاء دیگر و اتصالاتی است که به تغییر مکان(جابجایی) سازه کمک می کنند.
2. تاثیرات درجه دو – ازدیادي که در نیروها و ممانها رخ میدهد و ناشی از ،جابجایی سازه یالقاء شده بوسیلۀ بارهائ است که شامل تاثیرات ∆ − P (جابجایی نقاط برخورد اعضا) و تاثیرات δ − P) تغییرشکلهاي اعضاي بین نقاط برخورد).
3. نقص هندسی – سازه هایی که از ابتدا خارج از خط عمودي بوده واعضایی که از ابتدا غیرمستقیم هستند

برای مطالعه متن کامل انگلیسی این مفاله اینجا کلیک کنید.

برای دانلود ترجمه این کتاب اینجا1-سیر تکاملی درقوانین پایداری-AISC کلیک کنید.

با ما تماس بگیرید و با سوالات و نظرات خود  ما را تشویق کنید

.Contact us and encourage us with your questions and comments

 

جی میل و واتس آپ کرمیت