اتصال تیرچه کورمیت در اسکلت بتنی و فلزی
مهراستاندارد شرکت کُرمیت پارس
مهراستاندارد شرکت کُرمیت پارس

اتصال تیرچه کورمیت در اسکلت بتنی و فلزی-شرکت کُرمیت پارس

اتصال تیرچه کورمیت در اسکلت بتنی و فلزی-شرکت کُرمیت پارس  که ، سال هاست که مورد استفاده قرار می گیرد. باید توجه داشت که  روند  کاربری سازه های بتنی رو به افزایش است . اکنون تیرچه کرمیت نیز بعلت عدم استفاده از شمع در زیر تیرچه ها مقبولیت یافته است. حتی در سازه هائی که بعلت کم کردن مصرف فولاد در تیرچه ، شمع در زیر تیرچه استفاده می شود. راحتی نصب شمع بعلت همگونی خیز از پیش داده شده به تیرچه  کُرمیت است . بنا بر این تعداد شمع کمتر  باعث امتیاز دیگری است برای تیرچه کُرمیت . بدین گونه جزئیات اتصال تیرچه کُرمیت به اسکلت بتنی و فلزی از اهمیت خاصی برخوردار است.

این نیازما را بر آن داشت که جزئیات مورد استفاده خود را به صورت یک مجموعه کوچک انتشار دهیم.  در دو دهه اخیر مسئله زلزله و ارتباط دیافراگم با آن موضعیت یافته است .به این دلیل جزئیات اتصال تیرچه کُرمیت به اسکلت بتنی و فلزی نیز اهمیت پیدا کرده . ما نیز بر آن شدیم تا جزئیات لازم اتصال تیرچه ها در سقف را با توجه به محدودیت و راهنمائی های  ACIkormitpars.com/…/2023/09/ACI-318_2019.pdf ارائه کنیم.  مجموعه زیر تحت عنوان جزئیات اتصال تیرچه کُرمیت به اسکلت بتنی و فلزی در این مورد ارائه می شود.

اتصال تیرچه کورمیت در اسکلت بتنی و فلزی

مقدمه:

زلزله (Northridge (1994 در کالیفرنیای جنوبی به تغیراتی در آئین نامه های رایج مخصوصادر کد ACI گردید. عدم اتصال افقی سقف ها(دیافراگم ها) به عناصر حدی (boundary members)مانند کلکتورهاویال ها(cords) و پل های ساختمانی باعث مجموعه ای از خرابی ها شد .  در بخش 8.8.1.6 (سقف با تیرجه های دو طرفه)و در بخش 9.8.1.6(سقف با تیرچه های یکطرفه)آئین نامه ACI 318-14 این شرائط آمده. بنا بر آن تیرچه ها طبق شرائطی و برای نیروی افقی نیز به تکیه گاه ها متصل باشند.
شرکت کُرمیت پارس برای اتصال تیرچه کُرمیت به اسکلت بتنی و فلزی درسقف کرمیت نیز اتصالات زیر پیشنهاد کرده . توجه به این نکته ضروری است که پوشش بتن خاموت های تیر بتنی نمی تواند از نظر اتصال افقی و یا اتکائی (Bearing) کفایت لازمه را داشته باشد . بنا براین تیرچه ها باید به داخل شبکه خاموت تیر بتنی وارد شود. در غیر این صورت باید برش توسط اودکا یا لوازم دیکر و کشش نیز توسط آرماتور یا لوازم دیگر گرفته شود. در زیر از اتصال اخیر با پس وند -مزاحم یاد می شود.

 

برای مشاهده ودیو مربوطه ,اینجا, کلیک کنید.

برای مشاهده سایر جزئیات اجرائی اینجا کلیک کنید.

برای دیدن جزئیات اتصال به قاب ویژه اینجا کلیک کنید.

برای انتقال به بخش فروش اینجا کییک کنید.

اتصال تیرچه کورمیت در اسکلت بتنی و فلزی

الف :سازه بتنی

   اینگونه اتضال معمولا بعلت آن که زیر سقف یکدست باشد و یا در اتصالاتی  که عمق تیرچه و تیر بتنی نزدیک به هم است ، پیش می آید. همانطوریکه در با لا گفته شد بتن پوشش خاموت نمی تواند نیروی برش تیرچه را تحمل کند.بنابراین در موردباربری نیروهای قائم استفاده از اودکا یا هر وسیله ای که  بتواند نیروی برشی  را بدرون شبکه خاموت ها منتقل نماید می توان استفاده نمود. در مورد نیروی کششی افقی ناشی از بار افقی زلزله بین تیرچه و تیر بتنی نیز بر طبق دستور ACI  میلگرد ویا پروفیل کششی دیگری تعبیه گردد.

شکل 1- اتصال تیرچه کُرمیت در اسکلت بتنی و فلزی- سازه بتنی – اتصال تخت- یک طرفه- مزاحم

"<yoastmark

                                                                                         اتصال تیرچه کورمیت در اسکلت بتنی و فلزی

اتصال تیرچه کورمیت در اسکلت بتنی و فلزی

شکل 2- اتصال تخت- دو طرفه- مزاحم –سازه بتنی

در این مورد نیز مشابه توضیحات شکل 1 عمل شود.

"<yoastmark

اتصال تیرچه کورمیت در اسکلت بتنی و فلزی

اتصال تیرچه کورمیت در اسکلت بتنی و فلزی

شکل 3- اتصال تیرچه کُرمیت در اسکلت بتنی و فلزی -سازه بتنی – اتصال آویز- یک طرفه

"<yoastmark

                                                                                     اتصال تیرچه کورمیت در اسکلت بتنی و فلزی

در این اتصال  در نتیجه  فاصله  مناسب خاموت ها و کوتاه بودن تیرچه از تیر بتنی اجازه ورود تیرچه به داخل شبکه خاموت فراهم شده است. بار قاتم تیرچه توسط سطح نشیمن تیرچه تحمل می شود.در  دهانه  و بار متعارف این میزان داخل شدن به داخل شبکه خاموت حدود 5 تا 10 سانتیمتر است. نیروی کششی افقی ناشی از بار افقی زلزله بین تیرچه و تیر بتنی نیز از طریق چسبندگی و همچنین آخرین میلگرد جان تیرجه که در بتن به صورت مورب دفن است مقابله می شود.

اتصال تیرچه کورمیت در اسکلت بتنی و فلزی

شکل 4 -اتصال تیرچه کُرمیت در سازه بتنی – اتصال آویز- یک طرفه- مزاحم 

در این اتصال ممکن است در نتیجه  فاصله  کم خاموت ها (مخصوصا نزدیک ستون ها) اجازه ورود تیرچه به داخل شبکه خاموت فراهم نشده است. بنا براین مشابه آنچه در مورد شکل 1 گفته شد عمل شود.
اتصال تیرچه کُرمیت به سازه بتنی - اتصال آویز- یک طرفه- مزاحم
اتصال تیرچه کورمیت در اسکلت بتنی و فلزی – اتصال آویز- یک طرفه- مزاحم

اتصال تیرچه کورمیت در اسکلت بتنی و فلزی

شکل5-اتصال تیرچه کُرمیت در سازه بتنی سازه بتنی -اتصال آویز- دو طرفه

 در این مورد مطابق شکل 3 عمل گردد.
اتصال تیرچه کُرمیت به سازه بتنی سازه بتنی -اتصال آویز- دو طرفه
اتصال تیرچه کورمیت در اسکلت بتنی و فلزی -اتصال آویز- دو طرفه

اتصال تیرچه کورمیت در اسکلت بتنی و فلزی

شکل6- اتصال تیرچه کُرمیت در سازه بتنی سازه بتنی –  سازه بتنی – اتصال تخت- دو طرفه- مزاحم

 

اتصال تیرچه کُرمیت به سازه بتنی سازه بتنی -  سازه بتنی - اتصال تخت- دو طرفه- مزاحم

اتصال تیرچه کُرمیت در اسکلت بتنی و فلزی

اتصال تیرچه کورمیت در اسکلت بتنی و فلزی

اتصال تیرچه کُرمیت در سازه بتنی سازه بتنی –  سازه بتنی – اتصال تخت- دو طرفه- مزاحم

در این مورد مطابق شکل 4 عمل گردد.

اتصال تیرچه کورمیت در اسکلت بتنی و فلزی

ب: سازه فلزی:

شکل7-  سازه فلزی – اتصال تخت- یک طرفه-

"<yoastmark

                                                                               اتصال تیرچه کورمیت در اسکلت بتنی و فلزی

اتصال تیرچه کورمیت در اسکلت بتنی و فلزی

شکل8- -سازه فلزی – اتصال آویز- یک طرفه-

"<yoastmark

                                                                                     اتصال تیرچه کورمیت در اسکلت بتنی و فلزی

اتصال تیرچه کورمیت در اسکلت بتنی و فلزی

شکل9- سازه فلزی – اتصال آویز- دو طرفه

"<yoastmark

                                                                           اتصال تیرچه کورمیت در اسکلت بتنی و فلزی

اتصال تیرچه کورمیت در اسکلت بتنی و فلزی

شکل 10-ژوئن یا ریب

یک پارچگی  (integrity)سازه  و تنش های ثانویه ناشی از عملکرد غریزی سقف لازم می سازد که عمود تیرچه ها نیز تیرهای عمد بر آن ها تعبیه شود. براساس استاندارد 12977kormitpars.com/…/2023/09/ACI-318_2019.pdf فاصله این تیر های فرعی که آن را ژوئن یا ریب یا (tie beam)  می نامیم گذاشته شود. فاصله این ژوئن ها از 250 سانتیمتر نمی تواند بیشتر باشد.
 اتصال تیرچه کُرمیت به اسکلت بتنی و فلزی- ژوئن یا ریب
اتصال تیرچه کورمیت در اسکلت بتنی و فلزی

با ما تماس بگیرید و با سوالات و نظرات خود  ما را تشویق کنید

.Contact us and encourage us with your questions and comments

تلفن: 24 -88057522  تهران

جی میل و واتس آپ کرمیت