طراحی تک نبشی به روش بار و مقاومت ضریبدار-کرمیت پارس

# تیرچه کرمیت با مهر استاندارد ، # سقف کرمیت با مهر استاندارد، # تیرچه کرمیت  ،# تیرچه کرومیت ، # تیرچه کورمیت ، # سقف کرمیت  ، # سقف کورمیت ،# تیرچه فلزی  ، # تیرچه فولادی ، # خرپای فولادی، # پرلین سقفی

تیرجه کرمیت با مهر استاندارد
تیرجه کرمیت با مهر استاندارد

طراحی تک نبشی به روش بار و مقاومت ضریبدار-کرمیت پارس

طراحی تک نبشی به روش بار و مقاومت ضریبدار برای اعضاء تک نبشی.(LRFD) – هدف از ارائه این مشخصات AISC آن است که برای طراحی های روزمره وتکراری ضوابط آیینامه ای رابرای دفاتر ارئه نماید .این مشخصات وتفسیرمجزا به برسی اعضاء بانبشی تکی پرداخته  .تاراهنمایی لازم رابرای شکل های پیچیده ترسازه ای تحت بارها وشرایط بارگذاری وتکیه گاهی مختلف ارائه کند .
ضوابط تجدید نظرشده طراحی باربری تکی نبشی ها به اتفاق نظرکمیته 12نفره انجمن فولاد امریکا موردتایید قرارگرفته است . دراین کتاب مشخصات طراحی ومقاومت ضریبدار برای اعضاءتک نبشی در کشش ،برش ،فشار ،خمش ونیروهای ترکیبی است. همچنین اعضاء درخمش وکشش محوری واعضاءدر خمش وفشارمحوری . درنهایت تفسیری بر مشخصات طراحی بارومقاومت ضریبدار برای اعضاء تک نبشی پرداخته است.

طراحی تک نبشی به روش بار و مقاومت ضریبدار-کرمیت پارس

مقدمه کتاب :

هدف از ارائه مشخصات آین مشخصات AISC آن است که برای طراحی های روزمره و تکراری ضوابط آیین نامه‌ای را برای دفاتر محاسبه ارائه نماید . البته این بدان معنی نیست که این مشخصات بتواند کلیه مسائل خاص و یک را با دامنه کامل ضوابط طراحی مورد بررسی قرار دهد . این مشخصات و تفسیر مجزا برای بررسی اعضا با نبشی تکی پرداخته . تا راهنمایی های لازم را برای شکل های پیشرفته ساز های تحت بار ها و شرایط بارگذاری و تکیه گاهی مختلف ارائه کنند . ضوابط تجدید نظر شده طراحی برای تک مشی‌ها به اتفاق نظر کمیته ۱۲ نفری انجمن فولاد آمریکا برای تک نبشی ها  مورد تایید قرار گرفته است.

طراحی تک نبشی به روش بار و مقاومت ضریبدار-کرمیت پارس

تایید روش طراحی تک نبشی به روش بار و مقاومت ضریبدار:

همکاری برای تهیه و بازبینی و تایید این کتاب  مورد قدردانی است. در ضمن کمیته مشخصات AISC این مشخصات را بازبینی نموده است.

 خواننده باید توجه داشته باشد قضاوت حرفه‌ای باید در استفاده از پیشنهادات این مشخصات صورت گیرد . چاپ مطالب حاضر نباید به عنوان بخشی از معرفی و مسئولیت اعمال  و یا اشخاصی که در اینجا نام برده شده اند شناخته شود . چرا که این مشخصات برای استفاده در موارد عمومی و خاصی باشد و معاف از تجاوز مطالب انحصاری ثبت شده است.

  کسانی که از این  روش طراحی تک نبشی به روش بار و مقاومت ضریبدار می‌کنند مسئولیت‌های ناشی بر عهده خودشان است. طراحی برای سازه ها با این هدف که مهندسین  بتوانند از اصول آن در ساختمان استفاده نمایند.

مترجم مهندس محمدجعفرکرمی.

Load and Resistance Factor Design Specification for Single – Angle members.(LRFD)
Translation by Mohamad JAFAR kormi C. Eng

تعدادی از این کتاب در انبار چهت توزیعه رایگان موجود است.

برای مشاهده AISC 2016  در طراحی ضریبدار اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده و دانلود آئین نامه فولاد آمریکاa360-16w-rev-june-2019 اینجا کلیک کنید.

با ما تماس بگیرید و با سوالات و نظرات خود ما را تشویق کنید

 Contact us and encourage us with your questions and comments

جی میل و واتس آپ کرمیت