سقف کرومیت – مرکز تحقیقات ساختمان
تیرجه کرمیت با مهر استاندارد
تیرجه کرمیت با مهر استاندارد

 

سقف کرومیت - مرکز تحقیقات ساختمان
سقف کرومیت – مرکز تحقیقات ساختمان

سقف کرومیت – مرکز تحقیقات ساختمان

سقف کرومیت – مرکز تحقیقات ساختمان که مورد بررسی این مرکز قرار گرفته است. در سایت  مرکز تحقیقات و ساختمان مسکن ایران سیستم های مورد تایید مرکز معرفی شده اند.

در بین سیستم های فوق در گروه چهارم “سقف ها”  به  تیرچه های فلزی با جان باز در نرکیب با بتن (کُرمیت) میرسم .

سقف کرومیت – مرکز تحقیقات ساختمان

-اجزاء سقف کرومیت :

رادر این بخش می خوانیم:

طاق هاي تيرچه فولادي با جان باز در تركيب با بتن، از اجزاي اصلي به شرح زير تشكيل ميشوند كـه اسـتفاده از ايـن سيسـتم در صـورت رعايت الزامات تدوين شده در اين مركز بلامانع است :
– 1 تيرچه فولادي با جان باز
– 2 بلوك
– 3 ميلگرد افت و حرارت
– 4 كلاف عرضي
– 5 بتن پوششي درجا

سقف کرومیت – مرکز تحقیقات ساختمان-کرمیت پارس:

اجزاء تیرچه در سقف کُرمیت :

تيرچه هاي فولادي با جان باز شامل بال تحتاني، اعضاي قطـري و بـال فوقاني ميباشند. كه اعضـاي پـيش سـاخته اي هسـتند .كـه بـه صـورت خرپاهاي ويژه دو سر سادهاي بـراي توزيـع يكنواخـت بـار سـقف بـه تكيه گاهها به كار ميروند . بال تحتاني تيرچه كه از تسمه ساخته شـده به عنوان عضو كششي خرپا عمل ميكند .

اعضاي قطري تيرچه كـه از ميلگرد ميباشند به عنوان عضو مورب خرپا عمل نمـوده . و بـه كمـك اعضاي فشاري و كششي، ايستايي لازم را براي تحمـل بارهـاي وارده تامين مينمايند. بال فوقاني تيرچه، از نبشي، تسـمه يـا نـاوداني سـاخته شده . و در داخل بتن پوششي قـرار مـي گيـرد .

سقف کرومیت – مرکز تحقیقات ساختمان

در سـقف حاصـله، بـال فوقاني و جان تيرچه ها در بتن محاط بـوده و بـه صـورت يكپارچـه بـه عنوان يك مقطع مركب T شكل بتنآرمه عمل مينمايد .
از بلوك هاي توخـالي سـفالي، سـيماني و يـا از انـواع مصـالح سـبك مناسب، براي پر كردن فضاهاي خالي بين تيرچهها و بـه عنـوان قالـب زيرين بتن پوششي درجا استفاده ميشود بعلاوه قسمت زيـرين بلـوك معمولاً براي تامين سطحي صاف به منظور انجام نازك كـاري سـاخته ميشود.

سقف کرومیت – مرکز تحقیقات ساختمان

جهت دانلود جزوه سقف کرمیت از نظر مرکز تحقیقات مسکن اینجا کلیک کنید.

تاریخچه سقف کُرمیت را در اینجا مطالعه فرمائید. گوشه ای از آن در زیر آمده:

تاریخچه سیستم سقف سازی در ایران زمانیکه در مورد تاریخچه سیستم سقف سازی در محفل قدیمی هاکه در صنعت ساختمان کار کرده اندصحبت می شود طبعا از طاق ضربی و محاسن و معایب آن بحث می رود. طاق ضربی میراثی از نیاکان بشریت بود که به دست معماران ایرانی در گنبدها به هنر تبدیل شده بود و از سواد دور شهر باعظمت تمام به طاق آسمان طعنه می زد و نزدیکی به مدنیت را بشارت می داد.

بنایان یا معماران در کلام امروز مفهومی رنگ باخته از گذشته را با خود دارد. در آن دوران این صنف از احترامی خاص برخوردار بودند. افرادی چون شیخ بهائی یا خیام و… شاخصان این گروه بی نامند که نمی خواستند و اصرار داشتند نامی از خود باقی نگذارند. چراکه این را فنا فی الئه خود می دانستند و نام باقی را فقط شایسته  او می دیدندو ساختن و خلق کردن را فقط زیبنده او می دانستند. اگرچه علم و یافته های خود از دیگران مخفی می ساختندو فقط به فرزندان یاشاگردان مورد علاقه خود آن را منتقل می کردند.

بدین صورت علم خود را مکتوب نمی کردند. رازهای بسیاری در سینه آن ها باقی ماندو هیچ به مانرسید. نگاهی به آثارشان نشان می دهد که علاوه بر دانش فنی و شناختی از فیزیک مصالح ،برداشت و باورهای انسانی و عرفانی خود از دنیای اطراف را با استفاده از مصالح و ابزار محدودی که داشته اند به نمایش می گذاشتند. با پاگذاشتن به دنیای مدرنیته ما شیفتگان  خود باختیم و نپرسیدیم  و آن ها نیز نگفتند .دنیای رمز وراز آلود خود در چای خانه هائی که شب ها  با دق الباب های ویژه در آن گشوده می شدو با کلمات رمز گذاری شده  مخصوص بنایان مکالمات صورت می گرفت ، برای همیشه بسته شد.

 

برای ارسال نظریات و سوالات خود با ما در Kormitpars@gmail.com و یا واتس آپ با شماره  9123454604 98+تماس بگیرید.

To send your comments and questions, contact us at Kormitpars@gmail.com or WhatsApp at +98 912345460

با ما تماس بگیرید و با سوالات و نظرات خود ما را تشویق کنید.

 .Contact us and encourage us with your questions and comments

جی میل و واتس آپ کرمیت