سقف کرومیت از نگاه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

# تیرچه کرمیت با مهر استاندارد ، # سقف کرمیت با مهر استاندارد، # تیرچه کرمیت  ،# تیرچه کرومیت ، # تیرچه کورمیت ، # سقف کرمیت  ، # سقف کورمیت ،# تیرچه فلزی  ، # تیرچه فولادی ، # خرپای فولادی، # پرلین سقفی

تیرجه کرمیت با مهر استاندارد
تیرجه کرمیت با مهر استاندارد

سقف کرومیت از نگاه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

سقف کرومیت از نگاه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن -کرمیت پارس مورد بررسی این مرکز قرار گرفته است. در سایت  مرکز تحقیقات و ساختمان مسکن ایران سیستم های مورد تایید مرکز معرفی شده اند.

در بین سیستم های فوق در گروه چهارم “سقف ها”  به  نیرچه های فلزی با جان باز در نرکیب با بتن (کُرمیت) میرسم .

-اجزاء سقف کُرمیت :

سقف کرمیت از نگاه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن  رادر این بخش می خوانیم:

طاق هاي تيرچه فولادي با جان باز در تركيب با بتن، از اجزاي اصلي به شرح زير تشكيل ميشوند كـه اسـتفاده از ايـن سيسـتم در صـورت رعايت الزامات تدوين شده در اين مركز بلامانع است :
– 1 تيرچه فولادي با جان باز
– 2 بلوك
– 3 ميلگرد افت و حرارت
– 4 كلاف عرضي
– 5 بتن پوششي درجا

سقف کرومیت از نگاه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن-کرمیت پارس:

اجزاء تیرچه در سقف کُرمیت :

تيرچه هاي فولادي با جان باز شامل بال تحتاني، اعضاي قطـري و بـال فوقاني ميباشند. كه اعضـاي پـيش سـاخته اي هسـتند .كـه بـه صـورت خرپاهاي ويژه دو سر سادهاي بـراي توزيـع يكنواخـت بـار سـقف بـه تكيه گاهها به كار ميروند . بال تحتاني تيرچه كه از تسمه ساخته شـده به عنوان عضو كششي خرپا عمل ميكند . اعضاي قطري تيرچه كـه از ميلگرد ميباشند به عنوان عضو مورب خرپا عمل نمـوده . و بـه كمـك اعضاي فشاري و كششي، ايستايي لازم را براي تحمـل بارهـاي وارده تامين مينمايند. بال فوقاني تيرچه، از نبشي، تسـمه يـا نـاوداني سـاخته شده . و در داخل بتن پوششي قـرار مـي گيـرد . در سـقف حاصـله، بـال فوقاني و جان تيرچهها در بتن محاط بـوده و بـه صـورت يكپارچـه بـه عنوان يك مقطع مركب T شكل بتنآرمه عمل مينمايد .
از بلوك هاي توخـالي سـفالي، سـيماني و يـا از انـواع مصـالح سـبك مناسب، براي پر كردن فضاهاي خالي بين تيرچهها و بـه عنـوان قالـب زيرين بتن پوششي درجا استفاده ميشود بعلاوه قسمت زيـرين بلـوك معمولاً براي تامين سطحي صاف به منظور انجام نازك كـاري سـاخته ميشود

جهت دانلود جزوه سقف کرمیت از نظر مرکز تحقیقات مسکن اینجا کلیک کنید.

تاریخچه سقف کُرمیت را در اینجا مطالعه فرمائید.

برای ارسال نظریات و سوالات خود با ما در Kormitpars@gmail.com و یا واتس آپ با شماره  9123454604 98+تماس بگیرید.

To send your comments and questions, contact us at Kormitpars@gmail.com or WhatsApp at +98 912345460

با ما تماس بگیرید و با سوالات و نظرات خود ما را تشویق کنید.

 .Contact us and encourage us with your questions and comments

جی میل و واتس آپ کرمیت