استانداردملی شماره 12977 شرکت کُرمیت پارس

# تیرچه کرمیت با مهر استاندارد ، # سقف کرمیت با مهر استاندارد، # تیرچه کرمیت  ،# تیرچه کرومیت ، # تیرچه کورمیت ، # سقف کرمیت  ، # سقف کورمیت ،# تیرچه فلزی  ، # تیرچه فولادی ، # خرپای فولادی، # پرلین سقفی

تیرجه کرمیت با مهر استاندارد
تیرجه کرمیت با مهر استاندارد

استانداردملی شماره 12977 شرکت کُرمیت پارس

استانداردملی شماره 12977 شرکت کُرمیت پارس  با همکاری شرکت کُرمیت پارس و اساتید محترم دانشگاه و اداره استاندارد تدوین و منتشر گردید .در پیشگفتار این استاندارد آمده:

استانداردملی شماره 12977 شرکت کُرمیت پارس

استاندارد تیرچه های فلزی با جان مورد مصـرف در سـقف سـاختمان – ويژگـيهـا و روشهـاي آزمـون ”  . كـه پيشنويس آن دركميسيون هاي مربوط توسط سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيه،و تدوين شده . که در سيصدمين اجلاس كميتة ملي استاندارد مهندسي ساختمان . در مصالح و فراورده هـاي سـاختماني مـورخ 17/05/1389 مورد تصويب قرار گرفته است . اينك به استناد بند يك مادة 3 قانون اصلاح قوانين و مقـررات مؤسسة استاندارد . و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه 1371 ، به عنوان اسـتاندارد ملـي ايـران منتشـر ميشود.

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمين ة صـنايع، علـوم و خـدمات، استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد  . و هر پيشنهادي كه براي اصـلاح و تكميـل ايـن استانداردها ارائه شود، هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قـرار خواهـد گرفـت. بنـا براين، بايد همواره از آخرين تجديدنظر استانداردهاي ملي استفاده كرد.

استانداردملی شماره 12977 شرکت کُرمیت پارس

منابع و ماخذي استاندارد تیرچه های فلزی با جان:

منابع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است:
استاندارد ملي ايران شماره 1-2909 سال 1388 : خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقفهاي تيرچـه
بلوك – ويژگيها و روشهاي آزمون
نشريه شماره151 سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور سال1381 :راهنماي طراحي واجراي سقف تيرچه هاي فولادي با جان باز در تركيب با بتن.

استانداردملی شماره 12977 شرکت کُرمیت پارس

ويژگيها و روشهاي آزمون تيرچه با جان باز:

تيرچه با جان باز مورد مصرف در سقف ساختمان – ويژگيها و روشهاي آزمون

1- هدف و دامنه كاربرد
هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيها و آزمونهاي لازم براي تيرچه هاي فولادي با جان بـاز مـورد مصرف در سقف ساختمان ميباشد.

اين تيرچه ها از بال فوقاني فولادي و بال تحتـاني فـولادي و يـك رديـف زيگراگ فولادي تشكيل شدهاست كه به بال فوقاني و تحتاني جوش شدهاست.
اين استاندارد شامل اصطلاحات و تعاريف، ويژگيها، نمونه برداري و روش آزمون ميباشد.

جهت دانلود  استاندارد ملی شماره 12977 کلیک کنید.

برای ارسال نظریات و سوالات خود با ما در Kormitpars@gmail.com و یا واتس آپ با شماره  9123454604 98+تماس بگیرید.

AISC

To send your comments and questions, contact us at Kormitpars@gmail.com or WhatsApp at +98 912345460

با ما تماس بگیرید و با سوالات و نظرات خود ما را تشویق کنید.

. Contact us and encourage us with your questions and comments

جی میل و واتس آپ کرمیت