• بلوک سقفی بتنی

  • تیرچه کرمیت

  • تیرچه کرمیت در اسکلت بتنی

  • سقف کرمیت

    تیرچه کرمیت از انواع سیستم  تیرچه های با جان باز (Open Web Joists) می باشد که آیین نامه طراح و ساخت آن در شروع جزئی از آئین نامه AISC بود و سپس ببا استقلال از آن  دارای آئین نامه مستقل گردید. تیرچه های کرمیت اکنون بر اساس  این آئین نامهSJIیا Steel Joists Institute آمریکا طراحی می شود . این تیرچه ها امید آن دارند که همپای سیستم های اروپائی و آمریکائی در دهانه های باند که پوشش سالن های ورزشی و فروشگاهای بزرگ بکار روند. واین مهم با کمک مهندسین معمار میسر خواهد شد.

    برای دیدن اطلاعات بیشتر اینجاکلیک فرمائید.

برو بالا