سیر تکاملی در قوانین پایداری در مشخصات AISC
نوشته: چارلز جی. کارتر
ترجمه: مهندس کاترین کًرمی
The Evaluation of Stability Provisions in the AISC Specification
By:Charles j. Carter
Translate by: Katrin Kormi

ساختمان هاو سیستم های سازه ای که آن ها را نگهداری می کند متحول شده اند. همان گونه که ملزومات و شیوه های که طراحی وساخت بر مبنای آن می باشد متحول شده است.طرز عمل تاثیرات پایداری به طور قابل توجهی در طول تاریخ مشخصات AISC (وبه قبل از آن) تغییر کرده است.علی رغم تفاوت ها در قوانین مشخصات AISC با یک ترکیب با سه ویژگی آمده است: معادله (معادلات) کمانش ستون، معادله (معادلات) اندر کنشی فشاری –خمشی و ملزومات تحلیلی . در این مقاله سیر تکاملی آنالیز پایداری و مقررات طراحی از دیدگاه تغییراتی که در این ناحیه وجود دارد بررسی شده است.

برو بالا