زلزله وساختمان.
مولف :مهندس محمدجعفرکرمی

 

Earthquake and structure.
Author Mohamad jafar kormi C.Eng.
زلزله خردادماه 1369 گیلان جرقه ای بود برخرمن ناباوری که باعث شد تفکر درباره زلزله با نگاهی دوباره برآنالیزونحوه رفتار سازه شکل منسجمی بگیرد وبه عنوان پارامتری در کنار مسائل معماری ومحاسباتی وفرهنگی وارد عمل گردد .
خوشبختانه در جامعه مهندسی این سیر شروع شده وباامیدواری به نشریات ،کلاسها وسمینارهایی که قبلاًاز آنها خبری نبوده نگاه می کنیم .
در این کتاب درخصوص عملکرد پل خورجینی وانواع اتصال در بعضی از ساختمان های شهررشت ،رفتار پل های خورجینی وپیشنهاداتی جهت بهبوداجرای آن،بررسی مسئله واژگونی درقاب های مقاوم ،مقاوم سازی ساختمان ها در مقابل زلزله در ساختمان ها با سیستم باربرمصالح بنایی وبا باسیستم باربر فلزی یابتنی ،پل ها ،بادبندها ،صفحه ستون ها ،فونداسیون ها ،اسکلت بتنی ،سقف ها وانواع آن ،بررسی ساختمان های صنعتی ،بررسی توزیع ممان بین تیر وستون ،دیافراگم ،بازشوها وتاثیرات آن درتغییر تغییرشکل دیافراگم ،بررسی تاثیرات سختی سیستم مقاوم جانبی درصلبیت دیافراگم ،تاثیرمکان بادبندها در تغییرشکل طبقه پرداخته ودرنهایت یک جمع بندی نیزآمده است.

برو بالا