نشریات

 

 مشخصات برای طراحی باروش مقاومت مجاز
( برای اعضاء تک نبشی.ASD)

 

 ارتعاشات کف ها ناشی از عملیات انسانی .(لرزش کف ها، لرزش سقف ها)
مترجم مهندس محمدجعفرکرمی

مشخصات برای طراحی به روش بار ومقاومت ضریبدار
برای اعضاء تک نبشی.(LRFD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زلزله وساختمان.
مولف :مهندس محمدجعفرکرمی

صفحه2 از5

برو بالا