نشریات

 سیر تکاملی در قوانین پایداری در مشخصات AISC
نوشته: چارلز جی. کارتر
ترجمه: مهندس کاترین کًرمی
The Evaluation of Stability Provisions in the AISC Specification
By:Charles j. Carter
Translate by: Katrin Kormi

صفحه1 از5

برو بالا